voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Economie en creatieve bedrijvigheid

Wat willen we bereiken?

  1. Stimulering van de regionale economie, toename van werkgelegenheid, verbetering van leefomgeving en het vestigingsklimaat.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2017

Resultaten tot nu toe

  1. De verkenning is uitgevoerd met de Economic Board Gooi & Vechtstreek, Brabantse Ontwikkelmaatschappij (BOM), InnovationQuarter, Provincie Noord-Holland, MKB Doorstart en Kredietunie Gooi en Vechtstreek.

Voortgang en planning

  1. De wenselijkheid, scope en haalbaarheid van een regionaal investeringsfonds op schaal van Gooi en Vechtstreek zijn onderzocht.Eind 2017 zijn de resultaten van verkenning besproken in de Economic Board Gooi en Vechtstreek en met de portefeuillehouders Economie & Innovatie. Een innovatiefonds op de schaal van Gooi en Vechtstreek wordt op dit moment niet haalbaar geacht. In alle succesvolle initiatieven is sprake van structurele financiering vanuit de provincie en/of het Rijk. Op de schaal van Gooi en Vechtstreek is dat op dit moment niet opportuun. Wel wordt binnen de MRA en vanuit Economic Board Utrecht onderzocht wat de mogelijkheden tot een investeringsfonds. Bij beide verkenningen is Gooi en Vechtstreek betrokken.

Contact

Anouk Pols
Programmacoördinator

(06) 109 85 979
a.pols@regiogv.nl