voor inwoners, met gemeenten

Ambitie van Regionale Energiestrategie is haalbaar

Publicatiedatum: 21 april 2021

De Regionale Energiestrategie (RES) voor de Gooi en Vechtstreek, als onderdeel van de energieregio Noord-Holland Zuid, is klaar voor besluitvorming. In de RES staat hoe de regio de ambitie van 230 GWh[1] aan duurzame energie in 2030 wil opwekken. Geen windturbines maar wel zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en in wegbermen. Ook staat in de RES 1.0. hoe de warmtetransitie kan worden versneld. Dit zijn haalbare ambities met voldoende ruimte voor zorgvuldige afweging. In mei en juni 2021 besluiten de gemeenteraden en de algemeen besturen van de waterschappen over RES 1.0. Begin juli doet Provinciale Staten dit. 

Waar wel en waar niet?

In een uitgebreid traject is vanuit verschillende perspectieven opgehaald waar mogelijkheden zijn voor duurzame opwekking van energie: er is gewogen vanuit natuur en milieu, cultuurhistorisch landschap, de kosten, de impact op het elektriciteitsnetwerk en of er wel en geen draagvlak is voor opwek.

In het algemeen ging in Noord-Holland Zuid, en dat geldt zeker ook voor de Gooi en Vechtstreek, de voorkeur uit naar zonnepanelen op grote daken, boven parkeerterreinen, op geluidsschermen en in wegbermen. Bij elkaar opgeteld kan in de zoekgebieden 230 GWh duurzame energie opgewekt worden. Voor de hele energieregio Noord-Holland Zuid is dat 2,7 TWh[2].

In Gooi en Vechtstreek zijn de zoekgebieden voor windenergie afgevallen. Wel zijn er ten opzichte van de concept-RES twee nieuwe zoekgebieden voor de opwek door zonnepanelen toegevoegd.

Regionaal portefeuillehouder Bart Heller, bestuurlijk trekker van de Energietransitie: ‘Ondanks dat regio Gooi en Vechtstreek, met haar grote natuur- en historische waarde, een uitdaging is voor grootschalige opwek van duurzame energie zijn er ook hier mogelijkheden om onze noodzakelijke bijdrage te leveren aan de landelijke opgave uit het Klimaatakkoord.’

Van zoekgebied naar concrete projecten

De zoekgebieden die nu in de RES 1.0 worden opgenomen, hebben geen juridische status. Een zoekgebied krijgt pas juridische status wanneer een gemeente een vergunning voor het plaatsen van windturbines of zonneweides afgeeft. Hieraan gaat nog een heel proces vooraf. Nadat de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen de RES hebben vastgesteld, nemen deze overheden de zoekgebieden op in hun ruimtelijk beleid. Gemeenten passen bijvoorbeeld hun bestemmingsplannen aan en de provincie zorgt dat haar regelgeving zo wordt aangepast dat de RES uitgevoerd kan worden. Heller: ‘Voordat een vergunning kan worden afgegeven, wordt samen met inwoners, bedrijven, energiecoöperaties, natuurorganisaties en andere belanghebbenden een zorgvuldige afweging gemaakt’.

In de RES zijn afspraken gemaakt over een eerlijke verdeling van lusten en lasten, het betrekken van inwoners en belanghebbenden en landschappelijke inpassing. Streven is ook dat elk project voor minimaal de helft in lokaal eigendom komt,  zodat lokaal financieel wordt geprofiteerd. Daarnaast houdt de regio de deur open voor nieuwe initiatieven, ook als die buiten de zoekgebieden liggen.

Informatieavond

Op woensdag 28 april (20.00-21.00 uur) wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio Noord-Holland Zuid maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen bewoners en belanghebbenden hierover nog meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream op https://energieregionhz.nl/informatieavond-res.

Voor vragen naar aanleiding van deze avond zijn de gemeenten het eerste aanspreekpunt. De contactgegevens van de gemeenten staan op de website.

De RES van Noord-Holland Zuid is gepubliceerd op www.energieregionhz.nl.

[1] Een GWh of gigawattuur is een eenheid voor energie. 1 GWh = 1.000.000.000 watt opbrengst per uur

[2] Een TWh of terawattuur is een eenheid voor energie. 1 TWh = 1.000 GWh.

Meer nieuws

Al het nieuws