voor inwoners, met gemeenten

Sinds begin vorig jaar werken de portefeuillehouders van de Gooi en Vechtstreek ten aanzien van dit onderwerp samen in het Bestuurlijk Overleg opvang Asiel en Oekraïners. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor de eigen lokale (indicatieve) opgave, uitdagingen en besluitvorming. Omdat de opgaven daarnaast zowel provinciaal als regionaal zijn en bovendien vergelijkbaar van aard, stemmen gemeenten hun aanpak op elkaar af in dit overleg. Daarbij trekken we samen op richting andere regio’s, provincie en Rijk.

Met de nieuwe Spreidingswet is de noodzaak voor samenwerking groter geworden De provincie Noord-Holland heeft aangegeven dat zij de plannen per regio als vertrekpunt neemt voor het nog te vormen provinciale plan.

De opgave die voor ons ligt is complex en uitdagend. De komende tijd zullen we samen verder inventariseren wat de bijgestelde opgave voor ons als gemeenten en als regio betekent. En bekijken we welke mogelijkheden er zijn, al of niet met onderlinge verevening van de opgaven. Samen stellen we een regioplan op en gaan in gesprek met de andere regio’s in de provincie. Op dit moment wachten we nog nieuwe informatie af van de provincie ten aanzien van het proces en de vorm van de regioplannen.