voor inwoners, met gemeenten

Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode, na de gemeenteraadsverkiezingen, stellen de gemeenteraden de regionale samenwerkingsagenda op. De samenwerkingsagenda brengt focus aan in de regionale samenwerking en geeft gemeenten grip op wat regionaal speelt.

Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022

Zodra de colleges en het bestuur van de Regio gevormd zijn, gaan de gemeenten aan de slag met het opstellen van de Regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022 (RSA). Dit doen de gemeenten in vijf stappen:

Stap 1 Gemeenten stellen lokaal een zienswijze op met speerpunten voor de RSA (1 februari 2019)
Stap 2 Op het Regiocongres duiden de gemeenteraden de lokale zienswijzen (5 februari 2019)
Stap 3 De portefeuillehouders werken de zienswijzen uit in een ontwerp RSA (maart 2019)
Stap 4  Op het Regiopodium bespreken de gemeenteraden de ontwerp RSA (26 april 2019)
Stap 5 Gemeenteraden stellen de RSA 2019 – 2022 vast (1 juli 2019)

Onderstaande voorstel gaat over de eerste stap: het uitbrengen van een zienswijze op speerpunten die volgens de gemeenteraad in de nieuwe regionale samenwerkingsagenda moeten komen. De gemeenteraden trappen zo de totstandkoming van de nieuwe RSA af.

Oplegger regionale samenwerkingsagenda 2019-2022
Aanbiedingsbrief regionale samenwerkingsagenda
Voorstel regionale samenwerkingsagenda 2019 – 2022
Regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018
Voortgangsrapportage regionale samenwerkingsagenda 2018
Analyse coalitieakkoorden Gooi en Vechtstreek 2018

Regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018

De Regio voert nu de Regionale samenwerkingsagenda 2015 – 2018 uit. Deze agenda geeft aan welke identiteit de regio kenmerkt: “samen voor de groene, creatieve en monumentale regio in de noordelijke Randstad, Gooi en Vechtstreek”. Daarna volgen de speerpunten die de gemeenten met elkaar delen. De samenwerkingsagenda is een agenda op hoofdlijnen.

Voortgangsrapportage RSA 2017
Voortgangsrapportage RSA 2018

Contact

Hans Uneken
Strategisch manager
RVE Sturing

(035) 692 62 22
(06) 22 73 75 44
h.uneken@regiogv.nl

Uitvoeringsprogramma

De colleges vertalen ​de samenwerkingsagenda elke twee jaar naar een praktisch uitvoeringsprogramma. Wij begeleiden de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma bevat concrete projecten die wij samen met de gemeenten uitvoeren en financieren.

Uitvoeringsprogramma 2017 – 2018

Kijk in het linkermenu voor de programma’s, de opgaven en de projecten die samen met de gemeenten worden uitgevoerd.