voor inwoners, met gemeenten

Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek is persoonlijk en betrouwbaar

Publicatiedatum: 29 maart 2022

De afgelopen week verschenen berichten in de media over een landelijk onderzoek naar het leerlingenvervoer door het Informatiepunt Ouders & Onderwijs. Het onderzoek geeft goed weer waarom de gemeenten in de regio Gooi & Vechtstreek in 2019 hebben besloten om het organiseren en uitvoeren van het doelgroepenvervoer, waaronder het leerlingenvervoer, in eigen hand te nemen. De tot dan gebruikelijke aanbesteding van dit vervoer leidde te vaak en te veel tot negatieve effecten voor de reizigers en het uitvoerend personeel.

Uit dat besluit is de oprichting van Vervoer Gooi en Vechtstreek voortgekomen. Hiermee investeren de gemeenten met het oog op de lange termijn zelf in personeel, materieel en dienstverlening. De gebundelde aanpak vanuit een eigen uitvoeringsorganisatie moet negatieve effecten van marktwerking uit de dagelijkse dienstverlening halen en het doelgroepenvervoer efficiënter, duurzamer en weer persoonlijk maken.

Afspraken over reistijden

Op 1 augustus 2021 is het leerlingenvervoer door Vervoer Gooi en Vechtstreek gestart. Richtlijnen voor onder meer rittijden zijn vastgelegd in een Service Level Agreement en de eerste resultaten zijn gunstig. Zo is afgesproken dat de individuele reistijd voor een kind niet langer mag zijn dan 40 minuten boven de theoretisch snelste reistijd of – bij grotere afstanden – maximaal 90 minuten of 1,5 keer de theoretische reistijd.

In 2021 werd 92,3% van de ritten binnen deze norm gereden. Voor 2022 hebben de gemeenten afgesproken dat dit minimaal 94% moet zijn. Uit een in maart uitgevoerde steekproef blijkt dat het leerlingenvervoer op dit moment ruim binnen die norm blijft.

Tevredenheid van ouders en verzorgers

Op dit moment vindt een klanttevredenheidsonderzoek plaats onder ouders/verzorgers van de kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer van Vervoer Gooi en Vechtstreek. De resultaten hiervan verwachten we voor de zomer. Los van dit onderzoek spreken wij regelmatig ouders/verzorgers en scholen en vragen naar hun ervaringen.

De behandeling en afhandeling van de klachten heeft sinds dit jaar onze extra aandacht. Ouders/verzorgers kunnen daarmee rekenen op een persoonlijke en snelle afhandeling van hun klacht. Ook is er regelmatig overleg met de consulenten leerlingenvervoer van de gemeenten en goed contact met de scholen.

Vaste chauffeurs

Voorbereidend op de start van het schooljaar voeren de chauffeurs kennismakingsgesprekken met de ouders/verzorgers en de kinderen. Daarbij is het uitgangspunt dat elk kind een vaste chauffeur heeft. Helaas hebben leerlingen het afgelopen jaar als gevolg van corona (besmetting en quarantaine) soms te maken gehad met een andere chauffeur. Zoveel als mogelijk zijn ouders/verzorgers hierover vooraf geïnformeerd.

Meer nieuws

Al het nieuws