voor inwoners, met gemeenten

Algemeen Bestuur

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum - Polderzaal
Datum
13 april 2017
Aanvang
11:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Jaap Jan Bakker

Voor deze vergadering zijn ook uitgenodigd de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen 

1. Resumé van 13 april

2. Vaststellen agenda

3. Vaststellen verslag 9 februari 2017

4. Nulmeting bestuurderstevredenheidonderzoek

5. Begrotingswijziging 2017 en 2018 uitvoeringsprogramma RSA met raadsbrief

6. Begrotingswijziging 2017 Crisisdienst

7. Ontwerp-begroting 2018

8. Voorlopige jaarrekening 2016

De jaarrekening wordt bijgeplaatst zodra gereed (na 1 april)

PDF • 2786 kB

9. Actualisering en wijziging Afvalstoffenverordening

10. Actualisering en wijziging gemeenschappelijke regeling

11. RAV samenwerking Flevoland Directiev

12. Kredietaanvraag GAD vervanging volumecontainers

13. Actualiteiten en de rondvraag