PFHO sociaal domein

voor inwoners, met gemeenten

PFHO sociaal domein

Locatie
Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, Bussum Heidezaal)
Datum
11 oktober 2018
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

‘Staat van de Regio’

De ‘Staat van de Regio’ is in het kader van de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda ontwikkeld. De Staat van de Regio is vanaf 1 november openbaar en te vinden op de website van de Regio

2. Vaststellen agenda en resume

3. Stand van zaken jeugdreclassering en Jeugdbescherming en bovenregionale samenwerking

Gesprekken met de Gecertificeerde Instellingen

Portefeuillehouders willen graag in gesprek met de Gecertificeerde Instellingen. De insteek betreft gezamenlijke transformatiedoelen: wat willen we in de toekomst bereiken, wat hebben de Gecertificeerde Instellingen nodig en hoe lossen we knelpunten de komende periode op. Eveneens komt de relatie tussen gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (hoe vullen we ketenpartnerschap goed in?) aan bod.

 

Hoorzitting Hilversum

In opdracht van de gemeenteraad van Hilversum wordt er een hoorzitting georganiseerd over de inkoop van Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. De wethouders worden bijgepraat over de stand van zaken.

4. Bekostiging Jeugdhulp

Presentatie Wouter Kwakman

Aan de hand van onderstaande presentatie bespreken de wethouders de belangrijkste knelpunten, ontwikkelingen en oplossingsrichtingen. Maandagavond 15 oktober vindt er een vervolggesprek met bestuurders en de leden van het directieoverleg plaats om oplossingsrichtingen te bespreken.

5. Richting Verblijf

Marlot van der Kolk

De portefeuillehouders bespreken de belangrijkste ontwikkelingen en oplossingsrichtingen rondom verblijf. De portefeuillehouders willen toe naar geïntegreerde voorzieningen/’kindcentra’ waar alle nodige hulp onder regie van één partij wordt uitgevoerd/samenkomt. Wanneer uithuisplaatsing echt nodig is, dan moet het kind in de eerste instantie bij een pleeggezin verblijven. Als dat niet lukt/past dan moet het alternatief van een gezinshuis worden ingezet. Verblijf in een instelling moet een laatste middel zijn en alleen worden ingezet als er echt geen andere alternatieven zijn. De komende periode ligt de nadruk op het samen met inwoners en partners vernieuwen en ook experimenteren. Doel is om de concrete maatregelen in december/januari ter bespreking aan de wethouders voor te leggen. In het eerste kwartaal van 2019 volgt de besluitvorming hierover.

6. Rondvraag

Campagne pleegouders

Er komt een ‘waarderingsactie’ voor huidige pleegouders. Dit houdt in dat alle pleegouders/pleeggezinnen een presentje ontvangen. Wat het presentje is, wordt t.z.t. gecommuniceerd.

 

Stand van zaken samenwerkingsagenda onderwijs

Er wordt een eerste versie van de samenwerkingsagenda met het onderwijs opgesteld. De richting van de samenwerkingsagenda komt in december op de agenda van het Portefeuillehoudersoverleg.

7. Opening en mededelingen

8. Vaststellen agenda en resume

9. Alles is gezondheid

Presentatie door Rene Stumpel

De wethouders krijgen aan de hand van een presentatie (zie hieronder) een presentatie over Alles is Gezondheid.

Coördinator mensenhandel

Het portefeuillehoudersoverleg ondersteunt het voorstel van Hilversum om de coördinator mensenhandel bij de Regio en binnen het gezamenlijke programma Bescherming en Opvang te organiseren. Om deze lijn te bekrachtigen wordt bij het eerstvolgend Portefeuillehoudersoverleg hier een voorstel over geagendeerd bij het portefeuillehoudersoverleg.

10. Rondvraag

Geen.