Ruimte voor werk

voor inwoners, met gemeenten

Ruimte voor werk (webinar)

Datum
13 december 2021
Aanvang
18:00
Eindtijd
19:30
Toelichting webinar

In dit webinar wordt zowel ingegaan op de ruimte voor werk in de regio als op de stand van zaken m.b.t. de arbeidmarkt(projecten).

De ruimte in de regio is schaars. Dit heeft onder meer effect op de hoeveelheid werklocaties (bedrijventerreinen en kantorenlocaties) in de regio. De omvang hiervan is de afgelopen vijftien jaar behoorlijk afgenomen en neemt nog steeds af, onder meer door de grote druk om voldoende woningen te realiseren. Voor de balans wonen-werken –één van de speerpunten uit de Regionale Samenwerkingsagenda – is dit een bedreiging. Nu al is de verhouding arbeidsplaatsen – beroepsbevolking lager dan 0,9 en dit getal neemt nog steeds af. Met name voor productiegeschoolden is er steeds minder werk in de regio, terwijl deze groep juist vaak minder ver kan en wil reizen naar een baan.

Na een langdurige afname van arbeidsplaatsen in de regio, is er sinds kort weer sprake van een toename van vacatures. Tegelijkertijd slagen veel inwoners er niet in om werk te vinden en is er daarnaast nog onbenut arbeidspotentieel. De regio probeert deze mismatch aan te pakken door verschillende arbeidsmarktprojecten, die veelal een incidentele financiering kennen. We staan voor de uitdaging hier een structurelere aanpak voor te realiseren; een aanpak die zich bovendien richt op werkzoekenden, werkenden én inwoners die een opleiding volgen.

Tijdens dit Regiopodium vindt een tweetal presentaties plaats over bovenstaande thema’s, die nauw met elkaar samenhangen. Allereerst zal Leo Snel, adviseur bij Rho (tevens betrokken bij het Koersdocument) een presentatie geven over de wijze waarop de huidige ruimte voor werk(locaties) geborgd kan worden, via een regionale, integrale aanpak.

Daarna zal Tijs Böhm, programmamanager economie en werk, ingaan op de manier waarop de uitdagingen op de arbeidsmarkt meer structureel aangepakt kunnen worden. Hij gaat daarbij onder meer in op de huidige arbeidsmarktprogramma’s en op de Human Capital Agenda.

Voor wie

Raadsleden

Programma

18.00-18.05 uur  Opening
18.05-18.30 uur  Een aanpak voor werklocaties in de regio
18.30-18.55 uur  Mismatch op de arbeidsmarkt, maatregelen en communicatie
18.55-19.20 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie
19.20-19.30 uur  Afronding

Informatie

Voor vragen over de avond of het programma kunt u terecht bij: Anouk Pols, programmacoördinator Economie & Innovatie, Regio Gooi en Vechtstreek, a.pols@regiogv.nl

Aanmelden

Voor deelname aan het programma dient u zich uiterlijk 9 december a.s. aan te melden via onderstaand inschrijfformulier. Na aanmelding ontvangt u de link voor deelname.