voor inwoners, met gemeenten

Van oudsher is Gooi en Vechtstreek, als groenblauwe oase tussen grote steden, een aantrekkelijke plek om te bezoeken en te wonen. Cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme zijn belangrijke randvoorwaarden voor economische groei en een succesvol ecosysteem.

Cultuur & Erfgoed

Gooi en Vechtstreek wordt gekenmerkt door unieke landschappen en waardevolle cultuur en erfgoed. Dit zijn belangrijke kwaliteiten van het gebied, die versterkt en verbonden moeten worden in een regionale infrastructuur voor cultuur en erfgoed.

In 2017 zijn vijf kwaliteitsplekken benoemd, die in 2018 met instellingen, ondernemers en overheden verder worden uitgewerkt tot herkenbare stevige positionering van de culturele regionale kwaliteit. Vanuit deze basis kunnen overheden en cultuur en erfgoedinstellingen samenwerken en ontwikkeling mogelijk maken. Voor de realisering van de samenwerking op vijf kwaliteitsplekken is een subsidie ontvangen van de Provincie Noord Holland.
In 2017 is door het Mondriaanfonds een driejarige subsidiebijdrage toegekend. Hiervan is een regioconservator is aangesteld die de samenwerking in het cultuur en erfgoedveld stimuleert met het aanbieden van backofficeondersteuning, de organisatie van een jaarlijks cultuur en erfgoedfestival rondom een gezamenlijk thema en de digitalisering van cultuur en erfgoedcollecties.
Ook cultuureducatie en cultuurparticipatie: kennismaken en het leren genieten van cultuur en erfgoed wordt regionaal gestimuleerd. Deze heeft als bijzondere impuls, de in 2017 voor vier jaar toegekende financiële regeling, Cultuureducatie met Kwaliteit, waarmee de vraag van het onderwijs regionaal gekoppeld wordt aan het cultuur- en erfgoedaanbod. De regionale samenwerking bij deelname aan het landelijke amateurkunst-festival Iktoon is bedoeld als stimulans voor de actieve cultuurparticipatie.

Recreatie & Toerisme

Inwoners genieten van de natuur, cultuur, recreatieve routes en het voorzieningenniveau. De gemeenten ontwikkelen samen met de Regio routenetwerken (wandelen, fietsen, varen) en geven vorm aan de oprichting van een Routebureau, om de kwaliteit van de netwerken te borgen. In de Metropoolregio Amsterdam werkt de Regio samen aan een strategische agenda toerisme en een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor nationale en internationale bezoekers. Eind 2017 kozen de gemeenten voor de ontwikkeling van regiomarketing. Dit krijgt vorm in 2018.

Publicaties

Contact

Mariëtte Zivkovic-Laurenta
Programmacoördinator Recreatie en Toerisme

(06) 525 78 062
m.zivkovic@regiogv.nl

Contact

Marlies van der Linden
Programmacoördinator Cultuur en Erfgoed

(06) 109 85 787
m.vanderlinden@regiogv.nl