voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Duurzame Gooi en Vechtstreek, een circulaire regio in 2050. Een circulaire economie draagt in belangrijke mate bij aan de klimaatdoelstellingen, een gezonde leefomgeving en schept kansen voor werkgelegenheid.

Wat willen we bereiken?

 1. Werkgelegenheid
 2. Product en materiaalhergebruik
 3. Circulair inkopen

Beoogde start-/einddatum

september 2019 – januari 2022

Resultaten tot nu toe

 1. Begin 2020 is gestart met een verkenning van de samenwerking tussen Tomin en GAD i.r.t. werkgelegenheid en circulaire economie.
 2. Verkennende sessies met stakeholders in onze regio hebben geleid tot een tweetal concept uitwerkingen: een product (kringloop) en een materiaal (hout) stroom, die moeten leiden tot meer samenwerking, circulariteit en werkgelegenheid.
 3. Lokaal en in MRA verband werken we aan circulaire inkoop. Bebording en bewegwijzering is één van de pakketten, die wordt opgepakt in MRA verband. Lokaal trekken gemeenten en GAD samen op als het gaat om groenstromen. Een ontwikkeltraject duurzame inkoop energie is gestart.
 4. Samen met VNG, gemeenten en Insert wordt de materialen samenwerking (bijv. afkomstig uit de openbare ruimte) naar een hoger niveau gebracht door het ontwikkelen van een digitale regionale ‘materialen marktplaats’.

Voortgang en planning

 1. Begin 2021 start een tweetal pilots rondom het verwaarden van kringloopproducten en afvalhout. Eind 2020 zal hiertoe een voorstel worden voorbereid.
 2. In het laatste kwartaal van 2020 zal een digitale marktplaats worden gelanceerd voor producten en materialen van gemeenten in de regio.
 3. In MRA verband wordt gewerkt aan plannen van aanpak voor het circulair maken van een aantal prioritaire grondstofstromen en circulair inkoop. Een nieuw MRA programma CE (2020-2025) wordt op dit moment voorbereid en zal naar verwachting eind 2020 ter instemming worden voorgelegd.
 4. Het regionale ontwikkel traject duurzame inkoop energie zal medio 2021 worden afgerond. Aansluitend een overeenkomst worden voorbereid voor de periode na 2022.

Publicaties

Contact

Marc Maassen
Programmamanager
m.maassen@regiogv.nl