voor inwoners, met gemeenten

Achtergrond

Rijk en Europa zetten de komende jaren in op de versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Een nieuw Circulair Materialenplan (als opvolger van het Afvalbeheerplan) en Nationaal Programma Circulaire Economie zijn in ontwikkeling. In 2023 moet Nederland 50% circulair zijn. In 2050 100%. Naast grondstoffen hergebruiken gaat het in de circulaire economie ook om vervuiling van de leefomgeving. Het Impulsprogramma Chemische Stoffen (2023-2026) van het Rijk moet in de komende vier jaar helpen milieuvervuiling door gevaarlijke chemische stoffen (onder andere in producten) te voorkomen en terug te dringen. De circulaire economie gaat ook over circulair en duurzaam ontwerp van producten, waarmee afval wordt voorkomen.

Een circulaire toekomstbestendige economie draagt onder meer bij aan emissiereductie, biodiversiteit, een schoner milieu en vermindering van vervoersbewegingen. Daarnaast maakt het regio’s minder afhankelijk van productielocaties in een ander land of werelddeel. Circulaire economie is daarmee een doorsnijdend thema dat direct raakt aan meerdere maatschappelijke doelstellingen en belangen van de gemeenten, zoals de klimaatdoelen en energietransitie, lokale economie en innovatie, werkgelegenheid en een gezonde leefomgeving.

Wat hebben we bereikt

Eind 2021 is de Grondstoffenvisie Gooi en Vechtstreek vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de regio. De Grondstoffenvisie vormt een belangrijke bouwsteen voor het GAD Uitvoeringsplan 2023-2026, dat begin 2023 wordt vastgesteld.

Samen met GAD, Tomin en Altijdwerkplaats zijn pilots uitgevoerd op het gebied van product en materiaal hergebruik. Dit heeft geleid tot een nieuwe keten voor herbruikbaar hout van de GAD. In het verlengde daarvan verkennen we de mogelijkheden van lokaal geoogst stamhout van gemeenten en GNR in relatie tot houtbouw. In 2022 is met betrokken partners voor de tweede keer met succes een subsidieaanvraag ‘circulair ambachtcentrum’ gedaan bij het Rijk.

Regio Gooi en Vechtstreek is nauw betrokken bij de lobby i.s.m. VNG en MRA (Metropoolregio Amsterdam) voor uitbreiding van producenten verantwoordelijkheid, daar waar het gaat om consumentenproducten en verpakkingsafval.

Wat gaan we doen

Samen met gemeenten, provincie en MRA, ondernemers en onderwijsinstellingen brengen we in kaart hoe de circulaire economie in onze regio een impuls te geven. Circulair en toekomstbestendig bouwen, het verduurzamen van voedselketens, circulaire bedrijvigheid ‘ambacht’ rondom product en materiaal hergebruik, afvalpreventie en circulair inkopen vormen daarbij de rode draad.

Samen met inwoners gaan we wijkgericht aan de slag met reparatie, kringloop en materiaalhergebruik. We trekken daarbij waar mogelijk samen op met partners op het gebied van klimaatbestendigheid, biodiversiteit, gezondheid en schoon.

De komende jaren staat o.a. op de GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst) agenda: adviesvormig rondom de inzameling van PMD, een campagne gericht op het verbeteren van de resultaten van gft-inzameling, de herinrichting van het Afval-Overlaadstation in Hilversum en de relocatie van het scheidingsstation in Gooise Meren.

Verder neemt de Regio/GAD deel aan initiatieven met circulaire makers, reparateurs, kringloopbedrijven en gemeenten gericht op product en materiaal hergebruik.

Publicaties

maassen_m

Contact

Marc Maassen
Programmacoördinator milieu en duurzaamheid
06-52550615
m.maassen@regiogv.nl