voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

De gemeenten hebben een wettelijke taak in het vervoer en de opvang van gedomesticeerde dieren en voelen een zorgtaak voor vervoer en opvang van wilde dieren. De gemeenten van Gooi en Vechtstreek willen regionaal samenwerken op het gebied van dierenwelzijn in de ondersteuning van de organisaties Vogelopvang, Egelopvang en dierenambulance en gezamenlijk afspraken maken voor de periode 2021-2024. Bestuurlijke uitgangspunten hierbij zijn:

  • Gemeenten financieren vervoer, opvang en verzorging van dieren vanuit de wettelijke taak voor zwerfdieren gedurende 14 dagen.
  • Gemeenten willen de continuïteit waarborgen van de organisaties die wettelijke taken uitvoeren. Bredere financiering dan de wettelijke taken is hiervoor nodig.
  • Gemeenten voelen een zorgplicht voor vervoer, opvang en verzorging van gewonde of verweesde wilde dieren (niet-wettelijke taken).
  • De gemeentelijke zorgplicht voor de opvang van wilde dieren wordt vertaald in een gedeeltelijke financiering van de kosten. Door een solide basis wordt het voortbestaan geborgd en blijft een financiële prikkel bestaan om cofinanciering te zoeken. Cofinanciering bestaat bijvoorbeeld uit donaties, bijdragen goede doelenstichtingen en collectes.
  • De regio gaat structureel in overleg met de provincie en het rijk om de toekomst van de organisaties mogelijk te maken.

Resultaten

Er is in 2020 een verkenning uitgevoerd naar de financiële positie van de dierenopvang organisaties. Er is besloten om  voor de structurele financiering van de organisaties vanaf 2021 uit te gaan van een vaste regionale bijdrage die tussen gemeenten wordt omgeslagen op inwoneraantal. Deze afspraak is vastgelegd voor een periode van 4 jaar en wordt na 3 jaar geëvalueerd. De vaste regionale bijdrage voor deze periode bedraagt 140% van de optelsom van de gemeentelijke bijdragen in 2020.

Acties

  • Herijken van de financiering per 2021
  • Ageren bij het Rijk tegen de toenemende regeldruk bij dierenwelzijnsorganisaties
  • Afstemming zoeken met het provincie en Stichting Dierenlot met betrekking tot hun inzet op verbetering protocollen en fondsenwerving. Dit betreft ook de inzet op overheidsfinanciering vanuit andere gemeenten binnen het voedingsgebied van de organisatie.
  • Afstemming met Dierenasiel Crailo over hun verbetertraject en de mogelijkheid om op termijn de opvang terug te brengen naar de eigen regio.

Publicaties

Foto Jacqueline Agricola

Contact

Jacqueline Agricola
Strategisch manager RVE Beleid en bestuur
(06) 24 10 44 16
j.agricola@regiogv.nl