voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie op sociale woningbouw
 2. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders

Wat willen we bereiken?

 1. Een passend woningaanbod voor jong en oud, rijk en arm, kleine en grote huishoudens, valide en minder valide inwoners.
 2. Een adequate implementatie van de actielijnen zoals beschreven in de regionale woonvisie.
 3. Een effectieve samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, onder andere door afgestemde werkwijzen en processen.​

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018 (doorlopend tot 2020)

Resultaten tot nu toe

 1. Opstellen en vaststelling regionale woonvisie.
 2. Een regionaal actieprogramma wonen is opgesteld, door colleges vastgesteld en ligt ter vaststelling voor bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland.
  Na vaststelling van het regionaal actieprogramma wonen door G
 3. deputeerde Staten van (najaar 2017) vraagt de Regio € 1 miljoen subsidie aan bij de Provincie Noord Holland.
 4. De evaluatie van de Huisvestingsverordening/urgentieregeling is gestart.

Voortgang en planning

 1. In het vierde kwartaal van dit jaar wordt een regionale wooncoach ingesteld met de opdracht om de diverse lokale initiatieven te coördineren, stimuleren en evalueren.
 2. Vanaf het derde kwartaal van 2017 is er één regionaal aanspreekpunt voor vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen en zorg beschikbaar.
 3. Eind 2017 is er een ‘Biedboek Middeldure huur’ gereed om marktpartijen te informeren en te interesseren in regionale locaties voor middensegment huurwoningen. De bedoeling is om potentiële locaties te bundelen en zo aantrekkelijke proposities te realiseren.
 4. Om gemeenten en hun partners te informeren en te inspireren met succesvolle buurtgestuurde initiatieven, starten we najaar 2017 met het goede voorbeeldenboek ‘Buurt gestuurd samenwerken’.
 5. In het vierde kwartaal van dit jaar is de regionale woonmonitor beschikbaar. Hiermee volgen we de voortgang van de doelstellingen uit de regionale woonvisie én de lokale prestatieafspraken op een voor alle partijen vergelijkbare manier.
 6. De evaluatie van de Huisvestingsverordening/urgentieregeling en van de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen levert een integraal advies op over een (nieuw) woonruimteverdeelsysteem. Aan de hand hiervan kunnen colleges besluiten over invulling van de nieuwe verordening die uiterlijk medio 2019 door de gemeenteraden moet zijn vastgesteld.

Contact

Betty Boerman
b.boerman@regiogv.nl

Inge Huiskers
i.huiskers@regiogv.nl