voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

 1. Een passend woningaanbod voor jong en oud, rijk en arm, kleine en grote huishoudens, valide en minder valide inwoners.
 2. Een adequate implementatie van de actielijnen zoals beschreven in de regionale woonvisie.
 3. Een effectieve samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties, onder andere door afgestemde werkwijzen en processen.​

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018 (doorlopend tot 2021)

Resultaten tot nu toe

 1. De regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2030 is vastgesteld door alle gemeenteraden.
 2. Een regionaal actieprogramma wonen is opgesteld en door alle gemeenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord Holland vastgesteld.
 3. De evaluatie van de Huisvestingsverordening en urgentieregeling is uitgevoerd.
 4. De regio kan subsidie aanvragen voor projecten die in het RAP zijn opgenomen. Deze subsidie komt uit het Woonfonds van de Provincie Noord Holland. Totale subsidie voor Gooi en Vechtstreek is 1,1 miljoen.
 5. Hiervan is inmiddels voor 3 projecten een subsidie toegekend:
  a. De ‘regionale wooncoach’: € 137.000,00
  b. Programmaregie: € 180.000,00
  c. ‘Regionale Woonmonitor’: € 25.000,00
  – In het eerste kwartaal van 2018 is een regionale senioren wooncoach aangesteld met de opdracht om de diverse – lokale initiatieven te coördineren, stimuleren en evalueren.
  – In het tweede kwartaal van 2018 is gestart met de ontwikkeling van een regionale woonmonitor.
  – Sinds het eerste kwartaal van 2018 is er één regionaal aanspreekpunt voor vernieuwende initiatieven op het gebied van wonen en zorg beschikbaar.
 6. Voor andere RAP-projecten wordt subsidie aangevraagd in de loop van 2018-2019
 7. De maatregelen uit het plan van aanpak huisvesting maatschappelijke doelgroepen worden geïmplementeerd in de (voorstellen voor ) de nieuwe Huisvestingsverordening.

Acties

 1. De regionale woonmonitor wordt in november 2018 opgeleverd.
 2. In het vierde kwartaal van 2018 wordt een projectplan ‘Biedboek Middeldure huur’ bestuurlijk voorgelegd en bij de provincie ingediend voor subsidie.
  Doel is marktpartijen te informeren en te interesseren in locaties voor middensegment huurwoningen. De bedoeling is om potentiële locaties te bundelen en zo aantrekkelijke proposities te realiseren.
 3. Om gemeenten en hun partners te informeren en te inspireren met succesvolle buurtgestuurde initiatieven, starten we najaar 2018 met het goede voorbeeldenboek ‘Buurt gestuurd samenwerken’.
 4. Voor eind 2018 ontvangen de gemeenten een bouwstenen notitie voor een nieuwe Huisvestingsverordening en urgentieregeling en volgt een zienswijze ronde, waarna deze uiterlijk medio 2019 door de gemeenteraden moet zijn vastgesteld.

Publicaties

Model huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015
Toelichting op huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015
Projectplan regionaal actieprogramma wonen
Regionaal actieprogramma wonen 2016-2020

Contact

Betty Boerman
b.boerman@regiogv.nl

Inge Huiskers
i.huiskers@regiogv.nl