voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

Bijna vijf jaar geleden hebben de gemeenten hun regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2030 vastgesteld. Op hoofdlijnen is deze nog steeds actueel. Op twee onderdelen hebben we echter onze doelstelling al gerealiseerd. Er zijn regionaal tussen 2016 en 2020 ruim 3700 woningen gebouwd (ruim de afgesproken 750 per jaar), waarvan ongeveer een derde sociale woningbouw is. En  de voorraad sociale huurwoningen is op peil gebracht van 2015, zoals afgesproken.

In de periode 2020-2021 werken gemeenten en corporaties samen aan een Woonakkoord met de provincie Noord Holland waarin actuele en aangescherpte ambities voor bouwen en betaalbaarheid gezamenlijk vorm te geven in een Woonakkoord met de provincie Noord Holland.

Resultaten tot nu toe

Het regionale Portefeuillehouders overleg Fysiek Domein-Wonen heeft op 4 maart 2021 ingestemd met het concept regionaal Woonakkoord Gooi en Vechtstreek van 9 februari 2021. Ook alle regionale woningcorporaties hebben zich akkoord verklaard met de inhoud van het Woonakkoord. Begin juli 2021 is het woonakkoord door alle partijen ondertekend.

Acties

Het woonakkoord bevat de onderstaande actiepunten:

  1. we voegen 11.500 woningen toe tot 2040;
  2. we laten het aandeel betaalbaar meegroeien met de voorraad;
  3. we voegen 1500 middeldure huurwoningen toe;
  4. we voegen voor senioren geschikte woningen toe waar dit strategisch handig is benutten tijdelijke kansen waar die zich voordoen;
  5. we gaan de bestaande voorraad beter benutten;
  6. we bouwen vooral maar niet alleen bij ov-locaties en stations;
  7. we stimuleren klimaatneutraliteit, natuurinclusiviteit en circulariteit in de volle breedte;
  8. we monitoren en leren door te experimenteren met stapeling van opgaven.

Publicaties

Plancapaciteit 50+ locaties 2023
Plancapaciteit 50+ locaties 2022
Onderzoek nut en noodzaak opkoopbescherming regio G&V
Woonakkoord Regio Gooi en Vechtstreek
Informatiebrief Woonakkoord 9 maart 2021
Regionale afspraken Stedelijke ontwikkelingen Gooi en Vechtstreek 2021
Toelichting bij actualisatie regionale afspraken 2021

Contact

Inge Huiskers
i.huiskers@regiogv.nl