voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Een aantrekkelijk woonwerkklimaat.

  1. gezond, duurzaam en toekomstbestendig wonen in een aantrekkelijke regio
  2. een vitale en toegankelijke regio met de juiste woning op de juiste plek

Ambitie

Bijna vijf jaar geleden hebben de gemeenten hun regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek 2030 vastgesteld. Op hoofdlijnen is deze nog steeds actueel. Op twee onderdelen hebben we echter onze doelstelling al gerealiseerd. Er zijn regionaal tussen 2016 en 2020 ruim 3700 woningen gebouwd (ruim de afgesproken 750 per jaar), waarvan ongeveer een derde sociale woningbouw is. En  de voorraad sociale huurwoningen is op peil gebracht van 2015, zoals afgesproken.

In de periode 2020-2021 werken gemeenten en corporaties samen aan een Woonakkoord met de provincie Noord Holland waarin actuele en aangescherpte ambities voor bouwen en betaalbaarheid gezamenlijk vorm te geven in een Woonakkoord met de provincie Noord Holland.

Resultaten tot nu toe

Het  regionale Portefeuillehouders overleg Fysiek Domein-Wonen  heeft op 4 maart 2021 ingestemd met het concept regionaal Woonakkoord Gooi en Vechtstreek van 9 februari 2021. Ook alle  regionale woningcorporaties hebben zich akkoord verklaard met de inhoud van het Woonakkoord. De provincie heeft zowel vanuit Wonen als vanuit  Duurzaamheid en Mobiliteit positief advies op ons Woonakkoord gegeven.

Acties

Het streven is dat alle colleges rond 1 juli 2021 het Woonakkoord ondertekend hebben. Het woonakkoord bevat de onderstaande actiepunten.

  1. we voegen 11.500 woningen toe tot 2040.
  2. we laten het aandeel betaalbaar meegroeien met de voorraad.
  3. we voegen 1500 middeldure huurwoningen toe.
  4. we voegen voor senioren geschikte woningen toe waar dit strategisch handig is benutten tijdelijke kansen waar die zich voordoen.
  5. we gaan de bestaande voorraad beter benutten.
  6. we bouwen vooral maar niet alleen bij ov-locaties en stations.
  7. we stimuleren klimaatneutraliteit, natuurinclusiviteit en circulariteit in de volle breedte.
  8. we monitoren en leren door te experimenteren met stapeling van opgaven.

Documenten

Woonakkoord Regio Gooi en Vechtstreek
Informatiebrief Woonakkoord 9 maart 2021

Contact

Inge Huiskers
i.huiskers@regiogv.nl