voor inwoners, met gemeenten

Gemeenten willen dat inwoners zo lang en zelfstandig mogelijk beschermd en veilig thuis wonen. Daar zetten zij stevig in op voorkomen van problemen. Als thuis wonen echt niet meer mogelijk is,  als de thuissituatie echt te onveilig is of als dakloosheid niet te voorkomen is, kunnen inwoners rekenen op hoogwaardige en passende opvang. Gemeenten willen beschermd wonen zo thuis als mogelijk (beschermd thuis) organiseren en voorkomen dat wonen in een instelling noodzakelijk is. Deze beweging noemen gemeenten het ambulantiseren van beschermd wonen naar beschermd thuis. Om dit mogelijk te maken, scheppen gemeenten de juiste voorwaarden in de wijken en investeren zij in de beschikbaarheid van betaalbare woningen, een breed arsenaal van woon (zorg)varianten en de basisbenodigdheden voor zelfstandig en stabiel wonen.

Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners wonen zo lang en zelfstandig mogelijk  beschermd thuis. Ook als er 24/7 toezicht nodig is.
 2. Gemeenten bevorderen de inclusieve samenleving en zetten daarbij in op GGz vriendelijke wijken.
 3. Gemeenten zetten in op preventie én op (voldoende) kleinschalige opvang.

Resultaten tot nu toe

 1. De opvang is gedifferentieerd naar problematiek. Er is speciale opvang voor thuis- en/of dakloze volwassenen, gezinnen en jongeren. Daarnaast is er de mogelijkheid om daklozen tijdelijk alternatieve acute opvang aan te bieden in een hotel of vakantiehuisje. Verder hebben gemeenten in 2020 met het plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid de ambitie uitgesproken om de opvang kleinschaliger te organiseren.
 2. In Almere staat een vrouwenopvang voor slachtoffers van huiselijk geweld en mensenhandel. Het Oranje Huis biedt opvang en begeleiding op een zichtbare maar veilige plek.
 3. Keerpunt Zuid is een speciale begeleide woonvorm voor zorg mijdende en overlast gevende daklozen, die nergens anders terecht kunnen. Door deze voorziening zien we een grote daling te zien in politiecontact en ervaren overlast door andere inwoners. Daarnaast zijn de bewoners van Keerpunt Zuid zelfredzamer geworden door een stabielere basis en de hulp die zij krijgen.
 4. Gemeenten hebben gewerkt aan het terugdringen van de wachtlijst voor beschermd wonen door uitbreiding van het aantal plaatsen voor beschermd wonen 275 plekken in 2020 en door het verbeteren van het proces van plaatsing en wachtlijstbeheer en de samenwerking  tussen aanbieders onderling. Er zijn sinds 2021 regionale toelatingscriteria beschermd wonen van kracht zodat iedereen gelijk behandeld wordt.
 5. Er zijn afspraken gemaakt over scheiden van wonen en zorg met Kwintes. Cliënten betalen zelf de huur en ontvangen maximaal 2 jaar intramurale begeleiding. Daarna gaan zij zelfstandig wonen.
 6. Voor inwoners met verslavingsproblemen zijn er bij het Leger des Heils 7 plekken beschermd wonen plaatsen beschikbaar.
 7. De gemeenten hebben afspraken gemaakt om gezamenlijk de ambulantisering te versnellen.
 8. In het licht van de sterke focus op de ambulantiseringsopgave hebben gemeenten de Universiteit van Amsterdam gevraagd wetenschappelijk onderzoek te doen naar de ambulantisering in onze regio. Inmiddels is de eindrapportage opgeleverd die de ingezette beleidslijn onderstreept en aanmoedigt.

Te downloaden documenten

Contact

Sonja Hartkamp
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning

(06) 46 40 18 26
s.hartkamp@regiogv.nl 

Heeft u een vraag of klacht over ons gecontracteerd zorgaanbod, dan kunt u terecht bij de afdeling Inkoop en Contractbeheer via contractbeheer@regiogv.nl of (035) 692 62 04.