voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
 3. Gezamenlijke regie op sociale woningbouw.

Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners wonen zo lang als mogelijk en zo zelfstandig als mogelijk en beschermd thuis. Ook als er 24/7 toezicht nodig is.
 2. Inwoners krijgen passende ondersteuning vanuit een sterk Veilig Thuis om de veiligheid in de eigen leefomgeving te waarborgen.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Er is een plan ontwikkeld en verder uitgewerkt met een werkgroep van aanbieders en ervaringsdeskundigen voor de uitvoering van de pilot 24/7 toezicht in de wijk. Het plan wordt najaar 2017 voorgelegd aan de wethouders ter besluitvorming. Het doel is een regionaal dekkend netwerk van 24/7 toezicht en ondersteuning in wijken om beschermd wonen thuis mogelijk te maken.
 2. Professionals van woningcorporaties, gemeenten en welzijnsorganisaties zijn geconsulteerd over de verbetering van het huisvestingsbeleid voor mensen die slachtoffer of veroorzaker zijn van overlast, huiselijk geweld, verwardheid, dakloosheid, verslaving en psychische problemen. De input uit deze consultaties verwerken we in een aanpak voor huisvesting maatschappelijke doelgroepen.
 3. De actuele wachtlijst voor beschermd wonen in regio Gooi en Vechtstreek is geïnventariseerd.
 4. Momenteel werven we een wachtlijstbeheerder die vanuit de Regio wordt aangesteld.
 5. Met GGZ centraal en Jellinek (verslavingszorg) zijn afspraken gemaakt in het kader van zowel de inkoop van bemoeizorg in de wijk, als van consultatie en advies over mensen met GGZ en verslaving door professionals.
 6. Op 3 juni 2014 startte regionaal de pilot huisvesting maatschappelijke doelgroepen Deze pilot wordt momenteel geëvalueerd. Hieruit volgt een voorstel over de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen in Gooi en Vechtstreek.

Voortgang en planning

 1. In het najaar van 2017 gaat de pilot 24/7 beschikbaarheid in de wijk van start.
 2. Voor de zomer van 2018 worden er 20 woningen gerealiseerd voor inwoners met zorgbehoefte.
 3. Op basis van de evaluatie van de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen volgen er in het laatste kwartaal van 2017 voorstellen over de huisvesting van deze doelgroepen.
 4. Begin november vindt ondertekening van contracten plaats met GGZ centraal en Jellinek voor bemoeizorg en consultatie en advies.

Contact

Jordy van Slooten
j.vanslooten@regiogv.nl