voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
 3. Gezamenlijke regie op sociale woningbouw.

Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners wonen zo lang als mogelijk en zo zelfstandig als mogelijk en beschermd thuis. Ook als er 24/7 toezicht nodig is.
 2. Inwoners krijgen passende ondersteuning vanuit een sterk Veilig Thuis om de veiligheid in de eigen leefomgeving te waarborgen.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Er wordt uitvoering gegeven aan de pilot 24-7 beschikbaarheid. De eerste inwoners zijn geholpen. Het doel is een regionaal dekkend netwerk van 24/7 beschikbare begeleiding in wijken om beschermd wonen thuis mogelijk te maken.
 2. Een wachtlijstbeheerder beschermd wonen is aangesteld. De wachtlijstbeheerder werkt vanuit het consultatie en adviesteam GGZ dat naast Jeugd expertise ook uitgebreid is met expertise over volwassenen. De wachtlijstbeheerder inventariseert doorlopend de wachtlijst voor beschermd wonen in de Gooi en Vechtstreek en zorgt ervoor dat inwoners zo snel als mogelijk doorstromen naar passende ondersteuning.
 3. De aanpak voor de huisvesting van maatschappelijke doelgroepen is vastgesteld en wordt nu geïmplementeerd samen met gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders. De aanpak richt zich op inwoners, waarbij sprake is geweest van slecht huurderschap in de zin van wanbetaling en/of overlast. Deze inwoners krijgen de mogelijkheid om onder voorwaarde van zorg en begeleiding in hun woning te blijven wonen of terug te keren in een sociale huurwoning.
 4. Met GGZ centraal en Jellinek (verslavingszorg) zijn afspraken gemaakt in over de inkoop van bemoeizorg in de wijk en de inzet van GGZ en verslavingsexpertise binnen het sociaal domein. Daarnaast zijn samenwerkingsafspraken gefaciliteerd tussen de gebiedsteams van de specialisten en de uitvoeringsdiensten van de gemeenten.
  1. Gemeenten hebben een nieuw inkooptraject gestart voor beschermd wonen. Hiervoor is een toelatingsdocument opgesteld dat medio juli openbaar wordt gemaakt. In het toelatingsdocument:
  • Wordt het principe ‘scheiden wonen en zorg’ ingevoerd en is hiermee een in te zetten voorziening binnen beschermd wonen.
  • Zijn de pakketomschrijvingen aangescherpt.
  • Zijn de toewijzingscriteria beschermd wonen aangescherpt.
 5. Worden er binnen begroting zeven nieuwe plekken ingekocht voor inwoners met een actieve verslaving.

Voortgang en planning

 1. Pilot 24-7 beschikbare begeleiding wordt momenteel geëvalueerd.
 2. In het derde kwartaal 2018 wordt de Pilot 24-7 beschikbare begeleiding ter vaststelling aangeboden. Op basis van deze evaluatie wordt bezien of en hoe de pilot structureel vorm krijgt.
 3. Eind 2019 worden 20 woningen gerealiseerd voor inwoners met zorgbehoefte.

Te downloaden documenten