voor inwoners, met gemeenten

In de regio Gooi en Vechtstreek doen inwoners naar vermogen mee in de samenleving. Ook als zij te maken hebben met (ernstige) psychische kwetsbaarheden, geweld, schulden of dak- en thuisloosheid. Zij hebben de mogelijkheid om hun eigen leven in te richten door te werken aan persoonlijk en maatschappelijk herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Herstel gaat over het (leren) leven met een ontwrichtende aandoening, beperking of kwetsbaarheid waarbij de mogelijkheden en krachten van inwoners centraal staan. Zo krijgen inwoners hoop en perspectief, regie en een positief zelfbeeld.

Wat willen we bereiken?

  1. Gemeenten willen met preventie en vroegsignalering voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk tot een crisis leiden.
  2. Gemeenten willen dat inwoners regie (kunnen) voeren over het eigen leven. Ook als zij te maken hebben met (ernstige) kwetsbaarheden.
  3. Gemeenten willen dat inwoners economisch zelfredzaam zijn en een zinvolle daginvulling en/of (vrijwilligers)werk hebben.

Resultaten tot nu toe

  1. Gemeenten, Kwintes, GGz Centraal, MEE, Jellinek, Leger des Heils en Versa Welzijn hebben een herstelnetwerk.  Het Herstelnetwerk organiseert ontmoeting, activiteiten en cursussen voor en door mensen die te maken hebben (gehad) met psychische kwetsbaarheden, verslaving, huiselijk geweld en of dakloosheid.
  2. Er zijn heldere werkafspraken gemaakt over de toewijzing van briefadressen aan dak- en thuislozen naar (regio)gemeenten tussen de gemeenten en met de afdelingen Burgerzaken.
  3. Voor inwoners die een risico lopen op een psychische crisis is een Crisiskaart. Daarmee behouden inwoners tijdens een crisis regie over hoe er met hen wordt omgegaan.
  4. Na een pilotperiode van een paar jaar is de respijtvoorziening sinds 2023 langdurig ingekocht door gemeenten. Inwoners met een psychische kwetsbaarheid of psychosociale problematiek kunnen er tijdelijk (maximaal 2 weken) terecht om een crisis en/of klinische opname te voorkomen. De voorziening wordt gerund door professionele ervaringsdeskundigen, in combinatie met vrijwillige ervaringswerkers.
  5. Gemeenten hebben in samenwerking met de GGD een Regionaal Preventie en Handhavingsplan riskant alcoholgebruik en drugs opgesteld. Daarnaast voeren zij campagnes gericht op inwoners en wordt scholing gegeven aan professionals via het Regionaal Leerhuis.

Publicaties

Sonja Hartkamp
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning en Programmacoördinator Bescherming en Opvang
s.hartkamp@regiogv.nl 

Layla Kramer
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning
l.kramer@regiogv.nl

Heeft u een vraag of klacht over ons gecontracteerd zorgaanbod, dan kunt u terecht bij de afdeling Inkoop en Contractbeheer via contractbeheer@regiogv.nl of (035) 692 62 04.