voor inwoners, met gemeenten

In Gooi en Vechtstreek doen inwoners naar vermogen mee in de samenleving. Zij nemen deel aan onderwijs, de arbeidsmarkt en het maatschappelijk verkeer. Ook als zij te maken hebben met (ernstige) psychische kwetsbaarheden, geweld of dak- en thuisloosheid. Zij hebben de mogelijkheid om hun eigen leven in te richten door te werken aan herstel, ontwikkeling en ontplooiing. Herstel gaat over het (leren) leven met een ontwrichtende aandoening, beperking of kwetsbaarheid waarbij de mogelijkheden en kracht van inwoners centraal staan. Zo krijgen inwoners hoop en perspectief, regie en (weer) een positief zelfbeeld.

Wat willen we bereiken?

  1. Gemeenten willen met preventie en vroegsignalering voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk tot een crisis leiden.
  2. Gemeenten willen dat inwoners van de Gooi en Vechtstreek regie (kunnen) voeren over het eigen leven. Ook als zij te maken hebben met (ernstige) kwetsbaarheden.
  3. Gemeenten willen dat inwoners van de Gooi en Vechtstreek economische zelfredzaam zijn of een dagbesteding of werk hebben omdat dit een belangrijke beschermende factor tegen huiselijk geweld en psychische problemen is.

Resultaten tot nu toe

  1. Gemeenten, inwoners, Kwintes, GGZ centraal, MEE, Jellinek, Leger des Heils en Versa Welzijn hebben een herstelnetwerk Het Herstelnetwerk organiseert ontmoeting, activiteiten en cursussen voor en door mensen die te maken hebben (gehad) met psychische kwetsbaarheden, verslaving, huiselijk geweld of dakloosheid.
  2. Er zijn heldere werkafspraken gemaakt over de toewijzing van briefadressen aan dak- en thuislozen naar (regio)gemeenten tussen de gemeenten en met de afdelingen Burgerzaken.
  3. Voor inwoners die een risico lopen op een psychische crisis is een crisiskaart beschikbaar. Daarmee behouden zij regie over de omgang met hen tijdens een crisis.
  4. In 2020 is de time-out voorziening als pilot van start gegaan. Inwoners met een psychische kwetsbaarheid of psychosociale problematiek kunnen er tijdelijk (maximaal 2 weken) terecht om een crisis en/of klinische opname te voorkomen. De voorziening wordt gerund door professionele gediplomeerde ervaringsdeskundigen, ervaringsdeskundigen i.o. en vrijwillige ervaringswerkers.
  5. Risicogroepen in beeld om tijdig te kunnen inspelen op ontwikkelingen .
  6. Gemeenten hebben een gezamenlijke agenda preventie & vroegsignalering opgesteld en uitgevoerd. Ze hebben een Preventie en Handhavingsplan gemaakt waaronder het preventie- en handhavingsplan riskant alcoholgebruik en drugs 2021-2024. Daarnaast voeren zij campagnes gericht op inwoners en wordt scholing gegeven aan professionals via het Regionaal Leerhuis.
  7. In samenwerking met het Werkgeversservicepunt werken gemeenten aan werkgelegenheidsprojecten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Te downloaden documenten

Sonja Hartkamp
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning

(06) 46 40 18 26
s.hartkamp@regiogv.nl 

Yvonne Driessen
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning

(06) 25 02 87 19
y.driessen@regiogv.nl

Heeft u een vraag of klacht over ons gecontracteerd zorgaanbod, dan kunt u terecht bij de afdeling Inkoop en Contractbeheer via contractbeheer@regiogv.nl of (035) 692 62 04.