voor inwoners, met gemeenten

Gemeenten hebben een regierol in de opgave om een veilige woon- en leefomgeving te realiseren. Behalve de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling  en de aanpak van personen met verward gedrag zijn de ketenveldnorm verward & gevaarlijk en de Wet Verplichte GGZ voorbeelden van opgaven die vragen om een effectieve verbinding tussen zorg en veiligheid. Dat gaat niet vanzelf. Naast het feit dat er altijd meerdere betrokkenen zijn, spelen er meestal ook problemen op meerdere leefgebieden.  Elk van de betrokkenen is gebaat bij een systeemgerichte aanpak. Dat vraagt om optimale samenwerking. Het organiseren van deze samenwerking is echter  complex. De betrokken partijen werken in afzonderlijke ketens en vanuit verschillende wettelijke kaders en beleidsdomeinen.

Wat willen we bereiken?

 1. Inwoners krijgen passende ondersteuning vanuit een sterk Veilig Thuis om de veiligheid in de eigen leefomgeving te waarborgen
 2. Gemeenten willen escalatie naar meer repressieve en gedwongen maatregelen voorkomen.
 3. Gemeenten willen een sluitende aanpak voor kwetsbare inwoners vanuit de gedachte van 1 gezin/ huishouden, 1 plan, 1 regisseur.
 4. Gemeenten zorgen dat de randvoorwaarden voor optimale en domeinoverstijgende samenwerking zijn ingevuld.

Resultaten tot nu toe

 • Veilig Thuis en gemeenten hebben over situaties waarbij er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling en de toeleiding naar crisiszorg samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze afspraken zijn in 2020 geëvalueerd en verbeterd.
 • Het regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis heeft een stevige basis gelegd voor een duurzame aanpak van huiselijk geweld, seksueel geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Zoals de oprichting van de Lokale Alliantie financieel veilig ouder worden, het project Handle with Care, het project trauma en de inzet van ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld. De resultaten uit het actieplan worden gevolgd door de Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Slachtoffers van seksueel geweld kunnen dag en nacht rekenen op deskundige hulpverlening (medisch, psychologisch en forensisch) bij het Centrum Seksueel Geweld Flevoland en Gooi & Vechtstreek. Steeds meer slachtoffers weten het centrum te vinden.
 • Een effectieve aanpak van uitbuiting en mensenhandel. Gemeenten voeren gezamenlijk de aanpak mensenhandel. Tijdens een pilot wordt het basisniveau bestuurlijke aanpak ingericht. Eind 2022 wordt de pilot geëvalueerd en volgt een voorstel voor structurele inbedding.
 • Gemeenten, strafrechtpartners en (jeugd)zorgpartners werken samen in het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek. Het ZVHGV functioneert als regionaal (coördinerend) advies- en kenniscentrum voor alle betrokken organisaties. Daarnaast is het ZVHGV dé procesregisseur op de multidisciplinaire persoonsgerichte aanpakken in het netwerk van straf-, zorg- en sociaal domein in de regio Gooi en Vechtstreek.
 • Wethouders hebben in VNG-Commissie Gezondheid en Welzijn afgesproken dat er in elke Veilig Thuis- regio een MDA++ aanpak moet zijn ingericht. Daarom worden bij iedere gemeente procesregisseurs opgeleid zodat zij geëquipeerd zijn om bij de meest complexe huiselijk geweld- casuïstiek coördinatie op veiligheid uit te voeren. Zij voeren de aanpak uit in samenwerking met Veilig Thuis en het Zorg en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
 • Gemeenten, GGZ centraal, Jellinek, Kwintes, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, Familie- en naastenvereniging Ypsilon en de Politie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten om samen op te trekken in de aanpak rondom mensen met verward gedrag.
 • Onder coördinatie van de Regio hebben gemeenten de Wet verplichte GGZ ingevoerd met behulp van een plan van aanpak. De Regio ondersteunt gemeenten door de organisatie van het verplichte regionale overleg, inkoop van de consultatiefuncties en samenwerking tussen betrokkenen.

Te downloaden documenten

Contact

Yvonne Driessen
Senior adviseur Gezondheid & Ondersteuning

(06) 25 02 87 19
y.driessen@regiogv.nl

Heeft u een vraag of klacht over ons gecontracteerd zorgaanbod, dan kunt u terecht bij de afdeling Inkoop en Contractbeheer via contractbeheer@regiogv.nl of (035) 692 62 04.