voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
 3. Gezonde en vitale regio.

Wat willen we bereiken?

 1. Na een melding van (zorgen over) huiselijk geweld, verwardheid, psychiatrie, verslaving en aanverwante problematiek treedt de overheid adequaat op door de juiste hulp in te zetten en te zorgen dat de situatie niet verder escaleert.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2019

Resultaten tot nu toe

 1. De crisisdienst voor jeugdigen is onderbracht bij Veilig Thuis. De capaciteit en deskundigheid zijn op orde.
 2. Veilig Thuis en gemeenten hebben over de toeleiding naar crisiszorg samenwerkingsafspraken gemaakt. Gemeenten en Veilig Thuis monitoren maandelijks de uitvoering van de samenwerkingsafspraken om de uitvoering daarvan continu te optimaliseren.
 3. Via het Regionaal Leerhuis zijn er kennissessies georganiseerd voor gemeentelijke consulenten en medewerkers van Veilig Thuis.
 4. Samen met de partners in de regio Utrecht is er een interdisciplinair risicotaxatie-instrument ontwikkeld voor personen met verward gedrag.
 5. Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van de crisisopvang bij de Cocon verder te versterken.
 6. De positie van kinderen binnen de opvang bij de Cocon en het Oranjehuis is verstevigd door jeugdigen vanaf 12 jaar een eigen begeleider toe te kennen.
 7. Gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de GGZ crisisdienst en de Regionale Ambulance Voorziening voeren een haalbaarheidsstudie uit naar passend vervoer bij crisis in regio Gooi en Vechtstreek. Deze haalbaarheidsstudie is naar verwachting in oktober van dit jaar gereed.

Voortgang en planning

 1. De Regio werkt aan een snellere doorstroom naar residentiële plekken vanuit de crisisdienst jeugd.
 2. We zetten doorlopend in op een intensivering van de samenwerking tussen Veilig Thuis en het consultatie en adviesteam, en op het versterken van de deskundigheid van de uitvoerende medewerkers.
 3. In het laatste kwartaal van 2017 doen we een voorstel voor de inrichting van het crisisvervoer in Gooi en Vechtstreek. We beogen in het eerste kwartaal van 2018 de besluitvorming door colleges hierover af te ronden.
 4. Het risicotaxatie-instrument voor personen met verward gedrag wordt de komende tijd verder verfijnd, zodat de betrokken partijen in zorg en veiligheid er met ingang van 2018 mee kunnen werken.
 5. Onder regie en toezicht van de Regio zullen alle professionals in de Maatschappelijke Opvang die werken met kinderen per 2018 SKJ gecertificeerd zijn. Daarmee volgen we het Kwaliteitskader Jeugd waarin werkgevers wordt geadviseerd om voor het invullen van hbo-functies (en hoger) in te zetten op SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals wanneer sprake is van complexe en risicovolle handelingen.
 6. In het najaar wordt gestart met het opzetten van een pilot voor gebundelde crisiszorg met de GGZ, Veilig Thuis, de Zorgverzekeraar en het Zorgkantoor. De pilot gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 van start.

Contact

Rosalinda Jonkvorst
r.jonkvorst@regiogv.nl