voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
 3. Gezonde en vitale regio.

Wat willen we bereiken?

 1. Na een melding van (zorgen over) huiselijk geweld, verwardheid, psychiatrie, verslaving en aanverwante problematiek treedt de overheid adequaat op door de juiste hulp in te zetten en te zorgen dat de situatie niet verder escaleert.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. De crisisdienst voor jeugdigen is onderbracht bij Veilig Thuis. De capaciteit en deskundigheid zijn op orde.
 2. Veilig Thuis en gemeenten hebben over situaties waarbij er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling en de toeleiding naar crisiszorg samenwerkingsafspraken gemaakt. Via het Regionaal Leerhuis zijn hierover kennissessies georganiseerd voor gemeentelijke consulenten en medewerkers van Veilig Thuis. Doel is deskundigheidsdbevordering bij uitvoerende medewerkers.
 3. Er zijn maatregelen getroffen om de veiligheid van de crisisopvang bij de Cocon verder te versterken.
 4. De positie van kinderen binnen de opvang bij de Cocon en het Oranjehuis is verstevigd door jeugdigen vanaf 12 jaar een eigen begeleider toe te kennen.
 5. Gemeenten, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de GGZ crisisdienst en de Regionale Ambulance Voorziening hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar passend vervoer bij crisis in regio Gooi en Vechtstreek.
 6. Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie heeft GGZ Centraal het initiatief genomen voor het indienen van een subsidie aanvraag voor een pilot met passend crisisvervoer voor personen met verward gedrag binnen hun werkgebied. De pilot is gebaseerd op de succesvolle pilot in de regio Utrecht en wordt door alle regionale partners ondersteund.
 7. Op dit moment worden afspraken gemaakt met ketenpartners over kwalitatief goed vervoer voor personen die verward worden aangetroffen, maar die geen strafbaar feit hebben gepleegd of gewelddadig zijn. De planning is dat we dit vanaf september daadwerkelijk (in een pilot) geregeld hebben. Inwoners met verward gedrag worden dan niet meer in een politieauto vervoerd, maar worden met psychiatrisch zorgvervoer met de juiste ondersteuning naar een beoordelingslocatie gebracht.
 8. Onder regie en toezicht van de Regio worden professionals die in de Maatschappelijke Opvang met kinderen werken SKJ gecertificeerd.

Voortgang en planning

 1. De Regio werkt aan een snellere doorstroom naar residentiële plekken vanuit de crisisdienst jeugd.
 2. We zetten doorlopend in op een intensivering van de samenwerking tussen Veilig Thuis en het consultatie en adviesteam, en op het versterken van de deskundigheid van de uitvoerende medewerkers.
 3. Een pilot voor gebundelde crisiszorg met de GGZ, Veilig Thuis, de Zorgverzekeraar en het Zorgkantoor wordt voorbereid. De pilot gaat in het eerste kwartaal 2019 van start.

Te downloaden documenten