voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

  1. Gezamenlijke inkoop en beheer van maatwerkvoorzieningen sociaal domein
  2. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg

Wat willen we bereiken?

  1. Een effectieve inrichting en een passende positionering van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering & drang.

Beoogde start-/einddatum

Maart 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

  1. Gemeenten en Veilig Thuis geven uitvoering aan de pilot ‘versterkte procesregie’. Doel van de pilot is het voorkomen van gedwongen hulpverlening aan jeugdigen door in samenwerking met het gezin (versterkte) procesregie te voeren. Binnen de pilot worden hiervoor de juiste randvoorwaarden bij de uitvoeringsdiensten gerealiseerd en zetten we in op deskundigheidsbevordering bij de uitvoerende medewerkers. Inmiddels heeft een tussenevaluatie plaatsgevonden en is besloten de pilot tot eind 2018 voort te zetten.

Voortgang en planning

  1. In het laatste kwartaal van 2018 nemen gemeenten besluiten over of, dan wel de mate waarin zij de versterkte procesregie zelf uitvoeren of uitbesteden aan derden. Eind 2018 volgt besluitvorming over de structurele invulling van ‘versterkte procesregie’.

Contact

Rosalinda Jonkvorst
r.jonkvorst@regiogv.nl