voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezonde en vitale regio.

Wat willen we bereiken?

 1. Voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk tot een crisis leiden.
 2. Inwoners, de sociale omgeving en professionals voldoende toe te rusten om signalen van ernstige problemen tijdig te herkennen en erkennen.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Versterken van de deskundigheid van de uitvoerende medewerkers van gemeenten, Veilig Thuis, en aanbieders. Onder andere door de kennis van preventief werken breder uit te zetten door middel van bijeenkomsten en trainingen.
 2. Gemeenten en Veilig Thuis geven uitvoering aan de pilot ‘versterkte procesregie’.
 3. Het preventie- en handhavingsplan riskant alcoholgebruik is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg sociaal domein en ligt ter vaststelling voor bij de colleges.
 4. Evaluatie verwijsindex.
 5. De Regio heeft een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het op uitvoerend niveau verbinden van preventieve activiteiten die de GGD uitvoert en de preventieve activiteiten die de Regio uitvoert in het kader van Bescherming en Opvang.
 6. Met Jellinek (verslavingszorg) zijn afspraken gemaakt over de inkoop van preventie- activiteiten voor verslaving.

Voortgang en planning

 1. Versterken van een gezamenlijke beweging van partners in de keten om huiselijk geweld te voorkomen en bespreekbaar te maken. Dit doen we onder andere door in te zetten op deskundigheidsbevordering van uitvoerende medewerkers van gemeenten, Veilig Thuis en andere beroepsprofessionals in de keten.
 2. Het verder versterken van committment bij beroepsprofessionals in de keten voor kinderen en zorgafhankelijken. Najaar 2017 gebruik van de verwijsindex door professionals bevorderen.
 3. Najaar 2017 stelt de Regio een functionaris in die de opdracht heeft om doorlopend toezicht uit te oefenen op het gebruik van de verwijsindex en om het gebruik van de index te bevorderen.
 4. Laatste kwartaal 2017 voorstellen en besluitvorming over de structurele uitvoering op basis van een eindevaluatie van de ‘pilot versterkte procesregie’
 5. Vanaf 1 januari 2019 wordt de meldcode Huiselijk geweld/kindermishandeling aangescherpt. Regionale afstemming hierover start per september 2017. In het najaar van 2017 vindt analyse plaats van de impact van de aangescherpte meldcode op de uitvoeringsdiensten van gemeenten en Veilig Thuis.

Contact

Tjolina Proost
t.proost@regiogv.nl