voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezonde en vitale regio.

Wat willen we bereiken?

 1. Voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk tot een crisis leiden.
 2. Inwoners, de sociale omgeving en professionals voldoende toe te rusten om signalen van ernstige problemen tijdig te herkennen en erkennen.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. De deskundigheid van de uitvoerende medewerkers van gemeenten, Veilig Thuis en aanbieders is versterkt door middel van (intervisie)bijeenkomsten en trainingen.
 2. Trainingen over eerst hulp bij psychische problematiek worden georganiseerd voor gemeenteambtenaren, hulpverleners en vrijwilligers.
 3. We zetten in op deskundigheidsbevordering van uitvoerende medewerkers van gemeenten, Veilig Thuis en andere beroepsprofessionals in de keten zodat partners in de keten huiselijk geweld kunnen signaleren, voorkomen en bespreekbaar maken.
 4. Gemeenten en Veilig Thuis hebben uitvoering gegeven aan de pilot ‘versterkte procesregie’. De pilot versterkte procesregie is inmiddels beëindigd en structureel opgenomen in de reguliere dienstverlening van de uitvoeringsdiensten.
 5. Het preventie- en handhavingsplan riskant alcoholgebruik is vastgesteld door de colleges.
 6. De Regio heeft een functionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het op uitvoerend niveau verbinden van preventieve activiteiten die de GGD uitvoert en de preventieve activiteiten die de Regio uitvoert in het kader van Bescherming en Opvang.
 7. Met Jellinek (verslavingszorg) zijn afspraken gemaakt over de inkoop van preventie- activiteiten voor verslaving.
 8. Een preventie agenda is opgesteld en wordt uitgevoerd. Activiteiten die opgenomen zijn in de agenda zijn onder andere het trainen van professionals, het voorlichten van inwoners en het bevorderen van de samenwerking tussen partijen in het voorveld (welzijn) van gemeenten.
 9. Het afgelopen half jaar zijn professionals uit het zorg- en veiligheidsdomein getraind in eerste hulp bij psychische problematiek.
 10. Extra preventieve voorzieningen zijn ingekocht, zoals cursussen voor Kinderen met Ouders met Psychiatrische en/of Verslavingsproblemen (KOPP/KVO) en online zelfhulp.
 11. De campagne rookvrij opgroeien is gestart vanuit de GGD.
 12. De taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling is gestart waarin bestuurders van de Gooi en Vechtstreek en samenwerkingspartners zitting hebben. De Taskforce geeft invulling aan de samenwerking (waaronder aanjagen dat de goede dingen goed gebeuren) rondom de verwijsindex, meldcode, kindcheck, preventie en monitoring.
 13. Er wordt uitvoering gegeven aan een publiekscampagne om huiselijke geweld en kindermishandeling onder de aandacht te brengen.
 14. Er wordt uitvoering gegeven aan een publiekscampagne om psychische gezondheid onder de aandacht te brengen. Hierbij worden ook informatieavonden voor inwoners worden georganiseerd.
 15. Vanaf 1 januari 2019 wordt de meldcode Huiselijk geweld/kindermishandeling aangescherpt. Hierover wordt regionaal afgestemd. Tevens is er een analyse uitgevoerd naar de impact van de aangescherpte meldcode op de uitvoeringdiensten van gemeenten en Veilig Thuis.

Voortgang en planning

 1. In het najaar van 2018 wordt een functionaris aangewezen/aangesteld in die de opdracht heeft om doorlopend toezicht uit te oefenen op het gebruik van de verwijsindex en om het gebruik van de index te bevorderen.
 2. Van september – december 2018 vindt een communicatiecampagne huiselijk geweld en kindermishandeling plaats om onder andere bewustwording te vergroten, kennis over de signalen te geven en bekendheid te geven aan waar men terecht kan voor vragen, meldingen en advies (Veilig Thuis).
 3. Tijdens de communicatiecampagne huiselijk geweld en kindermishandeling is speciale aandacht voor voorlichting op scholen.
 4. Eerste helft 2019 wordt meer bekendheid worden gegeven worden aan de omgang en het melden van personen met verward gedrag, die zorg missen of mijden.

Te downloaden documenten

Contact

Tjolina Proost
t.proost@regiogv.nl