voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
 3. Gezonde en vitale regio.

Wat willen we bereiken?

 1. Bij problematiek als overlast, huiselijk geweld, kindermishandeling, verwardheid, dakloosheid, verslaving en psychische problemen is de gemeente als gesprekspartner in beeld.
 2. Er is sprake van één gezamenlijke sluitende aanpak met een passende inzet van zorg, ondersteuning en/of straf. Het is een aanpak op maat die mensen zo vroeg mogelijk, gericht en in samenspraak met de sociale omgeving ondersteunt op alle levensgebieden. Waar mogelijk ligt de regie van de aanpak bij de persoon zelf en zijn netwerk.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Gemeenten, GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, Familie- en naastenvereniging Ypsilon en de Politie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
 2. Er is een subsidie aangevraagd en gehonoreerd van €234.000,-, bestemd voor de uitwerking en uitvoering van de beoogde aanpak rondom personen met verward gedrag.
 3. Er is een structuur ontwikkeld waarbinnen de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking rondom de sluitende aanpak plaatsvindt.
 4. Binnen het programma Bescherming en Opvang is er een specifieke aandachtfunctionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het borgen van het cliënt- en naastenperspectief bij de uitvoering.
 5. Er zijn werkafspraken gemaakt over de toewijzing van briefadressen aan dak- en thuislozen naar (regio)gemeenten tussen de gemeenten en met de afdelingen Burgerzaken.
 6. Voor professionals is er een beslisboom ontwikkeld voor het werkproces rondom de nazorg van ex-gedetineerde jeugdigen, in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en het Veiligheidshuis.

Voortgang en planning

 1. Laatste kwartaal van 2017 is er een concept Sluitende aanpak bescherming en opvang uitgewerkt, inclusief processen, rollen en verantwoordelijkheden en randvoorwaarden).
 2. Besluitvorming over concept sluitende aanpak eerste kwartaal 2018.

Contact

Rosalinda Jonkvorst
r.jonkvorst@regiogv.nl