voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.
 3. Gezonde en vitale regio.

Wat willen we bereiken?

 1. Bij problematiek als overlast, huiselijk geweld, verwardheid, dakloosheid, verslaving en psychische problemen is de gemeente als gesprekspartner in beeld.
 2. Er is sprake van één gezamenlijke sluitende aanpak met een passende inzet van zorg, ondersteuning en/of straf. Het is een aanpak op maat die mensen zo vroeg mogelijk, gericht en in samenspraak met de sociale omgeving ondersteunt op alle levensgebieden. Waar mogelijk ligt de regie van de aanpak bij de persoon zelf en zijn netwerk.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. Gemeenten, GGZ Centraal, Jellinek, Kwintes, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, De Waag, Regionale Ambulancevoorziening, Familie- en naastenvereniging Ypsilon en de Politie hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.
 2. Er is een subsidie aangevraagd en gehonoreerd van €234.000,-, bestemd voor de uitwerking en uitvoering van de beoogde aanpak rondom personen met verward gedrag.
 3. Er is een structuur ontwikkeld waarbinnen de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking rondom de sluitende aanpak plaatsvindt.
 4. Binnen het programma Bescherming en Opvang is er een specifieke aandachtfunctionaris aangewezen die verantwoordelijk is voor het borgen van het cliënt- en naastenperspectief bij de uitvoering.
 5. Gemeenten ontwikkelen samen met inwoners en Kwintes, GGZ Centraal, MEE Utrecht, Gooi & Vecht, Jellinek en Versa Welzijn een herstelnetwerk. Hiervoor is een plan van aanpak ontwikkeld wat momenteel ten uitvoer wordt gebracht. Het doel is om te komen tot een dekkend netwerk van voorzieningen in de regio Gooi en Vechtstreek voor inwoners die kampen met psychische kwetsbaarheden, verslaving en/of dakloosheid.
 6. Er zijn werkafspraken gemaakt over de toewijzing van briefadressen aan dak- en thuislozen naar (regio)gemeenten tussen de gemeenten en met de afdelingen Burgerzaken.
 7. Voor professionals is een beslisboom ontwikkeld voor het werkproces rondom de nazorg van ex-gedetineerde jeugdigen, in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen en het Veiligheidshuis.
 8. Er is een subsidie gehonoreerd van € 49.900,- voor een pilot met de crisiskaart in onze regio. De crisiskaart is een opvouwbaar document en heeft het formaat van een bankpas. Hierop is beschreven hoe een psychische crisis bij de betreffende inwoner eruit ziet en wat er moet gebeuren. Stichting MEE heeft de opdracht gekregen de verstrekking van de crisiskaart te realiseren en te zorgen voor bekendheid hierover.
 9. Het veiligheidshuis is ondergebracht bij Regio Gooi en Vechtstreek en er is een interim ketenmanager aangesteld die de doorontwikkeling naar een Zorg- en Veiligheidshuis leidt.
 10. In nauwe samenwerking met gemeenten en partners is een concept Sluitende aanpak bescherming en opvang uitgewerkt, inclusief processen, rollen en verantwoordelijkheden en randvoorwaarden.

Voortgang en planning

De Sluitende aanpak bescherming en opvang wordt in het derde kwartaal van 2018 opgeleverd en ter besluitvorming voorgelegd.

Te downloaden documenten

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl