voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.

Wat willen we bereiken?

 1. Voldoende opvangcapaciteit voor vrouwen, dak en thuislozen.
 2. Voldoende capaciteit beschermd wonen.
 3. Een gedifferentieerd aanbod beschermd wonen.
 4. Het ontstaan van nieuwe beschermde woonvormen.
 5. Meer uitstroom van inwoners die gebruik maken van opvangplaatsen.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – december 2018

Resultaten tot nu toe

 1. In de contracten met aanbieders is uitbreiding van het aantal plaatsen voor beschermd wonen opgenomen. Doel is toename van de capaciteit.
 2. Tussen gemeenten, de Regio en aanbieders van beschermd wonen is een sluitende aanpak ontwikkeld binnen het proces van plaatsing en wachtlijstbeheer voor cliënten die vanuit de Wmo voor beschermd wonen in aanmerking komen. Deze procesuitwerking vormt voor uitvoerders een helder stappenplan op basis waarvan zij cliënten effectief kunnen toeleiden naar ondersteuning.
 3. De actuele wachtlijst voor beschermd wonen in regio Gooi en Vechtstreek is geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie stellen we vast dat de wachtlijst terugloopt. In 2015 stonden er 40 wachtenden op de wachtlijst, momenteel zijn dat er 28.
 4. We werven een wachtlijstbeheerder die ook bij de Regio een aanstelling krijgt.
 5. Om 20 woningen voor inwoners met zorgbehoefte te realiseren is een uitvraag uitgezet onder woningcorporaties. We willen hiermee meer alternatieven voor mensen creëren, naast het beschermd wonen.
 6. Er is regionaal een inkooptraject gestart voor de vrouwen- en daklozenopvang en de maatschappelijke zorg. Met dit traject worden de subsidierelaties die de gemeente Hilversum als centrumgemeente namens de regiogemeenten had, omgezet naar gecontracteerde zorg. Hiermee beogen we een structurele uitbreiding van plekken in de daklozenopvang Cocon. Tevens zijn er in dit kader afspraken gemaakt met de regio Amersfoort over het gebruikmaken van hun opvangcapaciteit bij zeldzame pieken.
 7. De pilot sociaal medische zorg is succesvol afgerond. De gezondheidsproblemen van daklozen zijn in kaart gebracht, er zijn aanbevelingen gedaan om mensen uit deze doelgroep toegang te geven tot huisartsen- en tandartsenzorg, en de sociaal medische kennis onder medewerkers van de Cocon is uitgebreid. Een voorstel om een verpleegkundige in te zetten voor diagnose en verwijzing volgt najaar 2017.
 8. Voor vrouwen en in hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld is in Almere het Oranje Huis per 7 juli geopend, met in oktober 2017 de officiële opening. Gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben samen met centrumgemeente Almere Het Oranje Huis binnen de gestelde tijdslijnen en middelen gerealiseerd.

Voortgang en planning

 1. Voor de zomer van 2018 worden 20 woningen gerealiseerd voor inwoners met zorgbehoefte.
 2. Per oktober 2017 voert de Regio wachtlijstbeheer en de plaatsing beschermd wonen uit.
 3. Het inkooptraject voor de vrouwen- en daklozenopvang en de maatschappelijke zorg is in november a.s. afgerond. De overeenkomst voor deze zorg gaat per 2018 in.
 4. Dit najaar komt er een plan voor het scheiden van wonen en zorg binnen het beschermd wonen.
 5. Er komt een voorstel voor een daklozenopvang, in combinatie met een outreachende aanpak om de zwerfjongeren in de regio in beeld te krijgen, om vertrouwen te winnen en zo de toeleiding naar hulpverlening te bevorderen.
 6. We zetten de komende tijd in op verder terugdringen van wachtlijsten voor woningen en 24/7 ambulant aanbod. Dit doen we door de eerder genoemde uitbreiding van woningen, door wachtlijstbeheer en door scheiden van wonen en zorg.

Contact

Jordy van Slooten
j.vanslooten@regiogv.nl