voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

 1. Gezamenlijke regie bij maatschappelijk en complexe zorg.
 2. Gezamenlijke inkoop en beheer maatwerkvoorzieningen sociaal domein.

Wat willen we bereiken?

 1. Voldoende opvangcapaciteit voor vrouwen, dak en thuislozen.
 2. Voldoende capaciteit beschermd wonen.
 3. Een gedifferentieerd aanbod beschermd wonen.
 4. Het ontstaan van nieuwe beschermde woonvormen.
 5. Meer uitstroom van inwoners die gebruik maken van opvangplaatsen.

Beoogde start-/einddatum

Januari 2017 – juni 2017

Resultaten tot nu toe

 1. In de contracten met aanbieders is uitbreiding van het aantal plaatsen voor beschermd wonen opgenomen. Dit met als doel om een toename in de capaciteit te realiseren.
 2. Tussen gemeenten, de Regio en aanbieders van beschermd wonen is een sluitende aanpak ontwikkeld binnen het proces van plaatsing en wachtlijstbeheer voor cliënten die vanuit de Wmo voor beschermd wonen in aanmerking komen. Deze procesuitwerking vormt voor uitvoerders een helder stappenplan op basis waarvan zij cliënten effectief kunnen toeleiden naar ondersteuning.
 3. Om 20 woningen voor inwoners met zorgbehoefte te realiseren is een uitvraag uitgezet onder woningcorporaties. We willen hiermee meer alternatieven voor mensen creëren, naast het beschermd wonen.
 4. Het inkooptraject voor de vrouwen- en daklozenopvang en de maatschappelijke zorg is afgerond. Met dit traject zijn de subsidierelaties die de gemeente Hilversum als centrumgemeente namens de regiogemeenten had, omgezet naar gecontracteerde zorg bij de Regio Gooi en Vechtstreek. Een structurele uitbreiding van plekken in de daklozenopvang Cocon is hiermee gerealiseerd. Tevens zijn er in dit kader afspraken gemaakt met de regio Amersfoort over het gebruikmaken van hun opvangcapaciteit bij zeldzame pieken. Ook zijn de samenwerkingsafspraken met de uitvoeringsdiensten herijkt.
 5. Het winterseizoen is voor de daklozenopvang Cocon goed verlopen. Alle daklozen hadden een plek tijdens de vrieskou.
 6. De pilot sociaal medische zorg is succesvol afgerond. De gezondheidsproblemen van daklozen zijn in kaart gebracht, er zijn aanbevelingen gedaan om mensen uit deze doelgroep toegang te geven tot huisartsen- en tandartsenzorg, en de sociaal medische kennis onder medewerkers van de Cocon is uitgebreid. Er is een straatverpleegkundige aangetrokken die ook bij het Tergooi ziekenhuis werkt, wat de samenwerking tussen de maatschappelijke opvang en ziekenhuis bevordert.
 7. Voor vrouwen en in hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld is in Almere het Oranje Huis per juli 2017 geopend.
 8. Bij de Blijf Groep is de afgelopen jaren, voorafgaand aan de start van het Oranjehuis in Almere, sprake geweest van een overgangssituatie. Daarbij was sprake van onzekerheid over de uiteindelijke kosten van de nieuwbouw en zijn er minder diensten afgenomen dan verwacht, omdat het gebruik van voorzieningen buiten onze regio (met name in Haarlem en Alkmaar) na het sluiten van de vrouwenopvang in Hilversum lager lag dan verondersteld. Dit heeft uiteindelijk tot een terug te betalen bedrag geleid bij de Blijf Groep van ruim 7 ton, waarvan een deel wordt gereserveerd voor specifieke zaken aangaande de Blijf Groep en ongeveer 6 ton in 2018 wordt terugbetaald aan de Regio.
 9. Er is een plan voor een pilot scheiden van wonen en zorg binnen het beschermd wonen opgesteld. Er wordt in 2018 gestart met twee locaties.
 10. Samen met Kwintes en het Leger des Heils is een plan uitgewerkt voor een jongeren daklozenopvang in combinatie met een outreachende aanpak om de zwerfjongeren in de regio in beeld te krijgen, om vertrouwen te winnen en zo de toeleiding naar hulpverlening te bevorderen.
 11. Eind 2016 werd de regionale voorziening Keerpunt Zuid geopend. Een speciale begeleide woonvorm voor zes tot acht zorgmijdende en overlastgevende daklozen, die door hun beperkingen, psychische en verslavingsproblemen nergens anders terecht konden. Na een jaar kan geconcludeerd worden dat de doelstellingen van Keerpunt Zuid zijn behaald. Er is een grote daling te zien in politiecontact en ervaren overlast door inwoners. Daarnaast zijn de bewoners van Keerpunt Zuid zelfredzamer geworden door een stabielere basis en de hulp die zij krijgen.

Voortgang en planning

 1. Eind 2018 worden 20 woningen gerealiseerd voor inwoners met zorgbehoefte.
 2. In de zomer start een aparte jongeren daklozenopvang in de Cocon. Daarvoor wordt gestart met de outreachende aanpak om de zwerfjongeren in de regio in beeld te krijgen, om vertrouwen te winnen en zo de toeleiding naar hulpverlening te bevorderen.
 3. We zetten in op verder terugdringen van wachtlijsten voor woningen en 24/7 ambulant aanbod. Dit doen we door de eerder genoemde uitbreiding van woningen, door wachtlijstbeheer en door scheiden van wonen en zorg.