voor inwoners, met gemeenten

Jeugdhulp met verblijf zijn voorzieningen voor pleegzorg, gezinshuizen, leef- en behandelgroepen, gesloten jeugdzorg, 3 milieu- voorziening, beschermd wonen en klinische opname GGZ.

RSA speerpunten

Speerpunten RSA

 1. Zo thuis mogelijk opgroeien
  • De regiogemeenten uit Gooi en Vechtstreek willen dat kinderen zo thuis mogelijk opgroeien. We willen uithuisplaatsing zoveel mogelijk voorkomen en, als het toch nodig is, zo kort mogelijk duurt en de kwaliteit van voorzieningen goed is.
  • Dat betekent dat we anders willen omgaan met crisis in gezinnen en uithuisplaatsing.
 2. Bovenregionale samenwerking rondom de jeugdzorg plus in Een Thuis voor Noordje

Resultaten

 1. Kamers met Aandacht: Mensen verhuren een kamer aan een jongere tussen de 18 en 23 jaar, die op eigen benen wil staan, maar nog niet geheel zelfstandig kan wonen.
 2. Pleegzorg versterkt
  a. Werving en ondersteuning van pleegouders staat stevig via de website.
 3. Gezinshuizen
  a. Kwaliteitskader gezinshuizen is vastgesteld.
 4. Steunouders bieden kinderen een of twee dagdelen per week een thuis en geven zo een steuntje in de rug aan ouders die wat extra hulp kunnen gebruiken.
  a. Versa Welzijn werft en begeleidt steunouders.
 5. Er zijn langjarige contracten afgesloten met aanbieders van jeugdhulp met verblijf.
 6. Er is nog werk te doen. De maatregelen om uithuisplaatsing te voorkomen hebben niet kunnen zorgen voor een afname van het aantal uithuisplaatsingen. Vanaf 2022 zijn maatregelen vastgesteld om anders om te gaan met crisis en uithuisplaatsing en meer kleinschalige en gezinsgerichte vormen van verblijf.

Dit filmpje gaat over Thuis voor Noordje; een samenwerkingsverband van Noord Hollandse jeugdregio’s om gesloten jeugdzorg af te bouwen en alternatieven op te bouwen.

Contact

Afke Jong
Adviseur Jeugd
a.jong@regiogv.nl