voor inwoners, met gemeenten

Sinds de invoering van de Jeugdwet (2015) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Maatregelen in het kader van jeugdbescherming en jeugdreclassering worden uitgevoerd door Gecertificeerde Instellingen. Instellingen kunnen alleen een certificaat ontvangen als zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Regio Gooi en Vechtstreek draagt namens de gemeenten zorg voor de inkoop en het contractbeheer en beleidsvorming van de Gecertificeerde Instellingen. In de Gooi en Vechtstreek zijn dat Jeugd en Gezinsbeschermers, William Schrikker Groep en Het Leger des Heils JBJR.

Bij jeugdbescherming en jeugdreclassering gaat het om gedwongen hulpverlening voor jeugdigen tot 18 jaar. Dit is altijd opgelegd door een (kinder)rechter:

  • Jeugdbescherming wordt ingezet om de veiligheid binnen gezinnen duurzaam te borgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een ondertoezichtstelling, waarbij ouders verplicht hulp en ondersteuning krijgen bij het opvoeden of een gezagsbeëindigende maatregel waarbij ouders het gezag over kinderen verliezen.
  • Jeugdreclassering is een combinatie van intensieve begeleiding en controle voor jeugdigen die veroordeeld of verdacht zijn van een strafbaar feit of ernstig schoolverzuim. Doel van deze begeleiding en controle is dat de jeugdigen weer volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.

RSA Speerpunten

  1. Het bieden van een veilige leefomgeving
    Elke jeugdige krijgt bescherming wanneer er sprake is van onveiligheid.

Resultaten

  • Het hanteren van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Verwijsindex Risicojeugd door de gemeenten én door al onze ketenpartners (gecontracteerde hulp en ondersteuning en de professionals in het voorveld/de basisvoorzieningen,  zoals onze lokale welzijnsorganisaties).
  • Een goede samenwerking in de jeugdbeschermingsketen op basis van vastgelegde afspraken tussen de gemeenten, Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de kinderbescherming en de jeugdhulpaanbieders;
  • Uitvoeren en borgen van de acties uit het regionaal Actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ en bewustwordingscampagnes voor slachtoffers, plegers en omstanders zodat zij een handelingsperspectief krijgen en de weg naar Veilig Thuis en hulpverlening weten te vinden.

Downloads

Samenwerkingsprotocol jeugdhulp in het gedwongen kader (jeugdbescherming en jeugdreclassering) (2019).
Toelatingsdocument jeugdbescherming en reclassering 2021 
Rapportage advies reëel tarief JBJR 
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021

Contact

Afke Jong
Adviseur Jeugd
a.jong@regiogv.nl