voor inwoners, met gemeenten

RSA speerpunten

Eigen kracht
Gemeenten gaan uit van wat iemand wél kan in plaats van wat iemand niet kan. De primaire verantwoordelijkheid voor opvoeden en opgroeien ligt bij de ouders zelf. Daar waar iemand daartoe niet (volledig) in staat is, ondersteunt de gemeente.

Preventie en vroegsignalering
Door tijdige signalering van de problematiek en tijdige vraagverkenning en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, verkleinen we de kans op problemen op meerdere leefgebieden in een volgende levensfase. We voorkomen dat problemen verergeren en mogelijk tot een crisis leiden.

Normaliseren en demedicaliseren
Soms staat niet het oplossen van problemen centraal, maar het ontzorgen en normaliseren van de situatie rond kinderen. Het gaat dan om het herstel van het gewone leven.

Regie door de jeugdige en zijn ouders/verzorgers
De jeugdige en zijn ouders/verzorgers houden altijd de regie, ook als er ondersteuning nodig is. Als de eigen veiligheid of die van kinderen in gevaar komt, helpen we hierbij. Alleen in geval van een gezagsmaatregel vervalt de ouderlijke regie.

Vindbare/toegankelijke hulp die uitgaat van maatwerk
De vraag en de behoefte van de jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers staat centraal. Dit betekent dat de gemeente met de inwoner komt tot een op maat van de persoon gesneden afgestemd geheel van activiteiten en ondersteuning. Daarbij gaan gemeenten uit van 1 huishouden – 1 plan.

Integraal werken en inclusieve oplossingen
Oplossingen worden zoveel en zo vroeg als mogelijk in en met de samenleving vormgegeven. Wanneer er sprake is van meerdere problemen gaan gemeenten uit van een integrale aanpak. Dit betekent dat gemeenten een mix van interventies op verschillende gebieden inzetten en samenwerken met verschillende partijen binnen én buiten het gemeentehuis en ervoor zorgen dat de interventies zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

Herstelgerichte ondersteuning
Een stoornis, aandoening, beperking of kwetsbaarheid kan diep ingrijpen op de ontwikkelingskansen en op het toekomstperspectief van een jeugdige. Herstelgerichte ondersteuning gaat over sterker staan in het leven door te leren leven met een ontwrichtende aandoening, beperking of kwetsbaarheid waarbij de mogelijkheden en kracht van de jeugdige en zijn ouders/opvoeders centraal staan. Zo krijgen zij hoop en perspectief, regie en (weer) een positief zelfbeeld.

Overgang naar 18 plus
Jongvolwassenen die het nodig hebben worden goed op weg geholpen naar een zeker en zelfstandig bestaan, waarin zij maatschappelijk en economisch meedoen.

Samen leren en verbeteren
We werken samen met onze partners aan onze ambities. We zijn nauw met elkaar in contact en voeren verbeteringen in gezamenlijkheid door. We monitoren de resultaten en sturen bij.

Resultaten

 1. Borging van de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdfuncties
  a. Uitgangspunt in de inkoop van jeugdhulp in onze regio is een OpenHouse-systematiek. Er zijn met aanbieders langjarige afspraken gemaakt om rust en continuïteit te borgen.
  b. Gemeenten zorgen lokaal voor laagdrempelige lichte vormen van zorg. Verbinding met de scholen is belangrijk.
  c. De Regio Gooi en Vechtstreek zorgt namens de gemeenten voor de inkoop, het contractbeheer en beleidsvoorbereiding van gespecialiseerde jeugdhulp. Daarnaast zijn regionaal onderwijs-jeugdarrangementen ingekocht in scholen voor speciaal onderwijs.
 1. Vindbare en toegankelijke hulp
  a. Informatie over lokale ondersteuning is toegankelijk via de gemeentelijke websites en klantcontactcentra.
  b. Via KiesZo.[1] is informatie beschikbaar over regionaal gecontracteerde zorg en ondersteuning.
  c. De gemeentelijke consulenten in de toegang kennen de basisvoorzieningen en leiden zo mogelijk toe naar deze voorzieningen en indien nodig naar geïndiceerde hulp.

 [1] KiesZO: https://www.kieszo.nl/

Downloads

Transformatieplan Zorg voor de Jeugd 2019-2021
Evaluatie Onderwijs-zorgarrangementen
Onderwijsagenda Gooi en Vechtstreek 2020-2022
Jeugdhulpvoorzieningen 2021
Maatschappelijke ondersteuning Jeugd 2021
Rapportage tarief Jeugdhulp Ambulant
Toelatingsdocument jeugdvoorzieningen 2021
Samenwerkingsafspraken tussen de Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie Gooi en Omstreken

Contact

Rik Post
Adviseur Jeugd
r.post@regiogv.nl