voor inwoners, met gemeenten

Versterking regionale samenwerking

Landelijk is erkend dat de decentralisatie van de Jeugdhulp niet teruggedraaid hoort te worden,[1] ook al zijn nog niet alle doelen van de Jeugdwet verwezenlijkt. Wel heeft het Rijk geconstateerd dat regionale samenwerking nodig is om de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan kinderen met complexe problemen en specialistische- en levensbrede vraagstukken beter te borgen. Om samen bij te sturen en af te maken waar we aan begonnen zijn. De VNG heeft in de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) advies gegeven voor de versterking van de regionale samenwerking op het terrein van de jeugd.

Uitgangspunten Norm voor Opdrachtgeverschap

In de NvO is voorgesteld dat in regioverband afspraken worden gemaakt over de volgende elementen:

 • Hoe gemeenten in regioverband de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdfuncties borgen
 • De gewenste ontwikkeling van het zorglandschap
 • De wijze waarop de lokale toegang verbonden is met de gecontracteerde hulp, met de vijf basisfuncties voor lokale teams als leidraad
 • Een niet-vrijblijvende governance, met één onderling overeengekomen en gedragen aanspreekpunt dat extern kan optreden namens de regio
 • Hoe en voor welke functies (boven-)regionaal wordt samengewerkt
 • Beperking van de administratieve lasten
 • Zorgvuldigheidseisen voor inkoop en reële tarieven

Op de meeste van deze onderwerpen hebben we in onze regio al goed functionerende samenwerkingsafspraken. In het rapport een toekomst met perspectief worden ze  samengevat en gebundeld.

De gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek werken samen in:

 1. Regionale inkoop van gecontracteerd aanbod. De gemeenten in onze jeugdhulpregio kopen gezamenlijk de jeugdhulpvoorzieningen, de jeugdbescherming en jeugdreclassering én de maatschappelijke ondersteuning jeugd in.
 2. Beleidsvoorbereiding rondom individuele voorzieningen en de inkoop van jeugdhulp vorm te geven. Dit doen zij vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Regio Gooi en Vechtstreek.

Bovenregionaal wordt samengewerkt met Noord Holland op drie thema’s:

 1. Omvorming Jeugdzorg Plus
 2. Bovenregionaal Expertise Netwerk Noord Holland
 3. Bovenregionale governance jeugdbescherming

Gezien de ligging wordt op sommige onderwerpen ook afstemming gezocht met de regio’s Utrecht en Flevoland.

Downloads

 

[1] Zie kamerbrief ‘Perspectief voor de Jeugd’ van 20 maart 2020 kenmerk 1663105-203241-J (blz. 3).
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/20/kamerbrief-over-perspectief-voor-de-jeugd

Contact

Mariëlle Stitzinger
Programmamanager

(06) 25 67 82 65
m.stitzinger@regiogv.nl