voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunten

Een bereikbaar Gooi en Vechtstreek.

Ambitie

Om het fietsen te stimuleren wordt in Gooi en Vechtstreek door de regiogemeenten en de provincie Noord-Holland samengewerkt aan een hoogwaardig fietsnetwerk. Dit fietsnetwerk zorgt voor aantrekkelijke en veilige fietsroutes voor forensen, recreanten, sporters en bezoekers. Fietsen wordt hierdoor gestimuleerd en dit kan het wegennet ontlasten. Het bevorderen van het fietsgebruik wordt bovendien gezien als een manier om invulling te geven aan opgaven zoals de klimaatverandering, luchtkwaliteit, gezondheid, sociale inclusie en economische ontwikkeling.

Resultaten

  • Februari 2022 zijn zes prioritaire doorfietsroutes uitgewerkt op schetsontwerpniveau inclusief kostenraming per wegbeheerder. Op basis van urgentie is een advies voor een uitvoeringsplanning tot 2027 opgeleverd.
  • In 2020 is door RoyalHaskoningDHV een onderzoek gedaan waarin bepaald is welke routes prioriteit hebben.
  • September 2019: Ondertekening intentieverklaring ontwikkeling fietsnetwerk door provincie Noord-Holland, de regiogemeenten en Regio Gooi en Vechtstreek.
  • Januari 2019: vaststelling rapport Businesscase Doorfietsen in Gooi en Vechtstreek waarin verschillende door- en hoofdfietsroutes zijn uitgewerkt.
  • In 2018 zijn in MRA-verband de belangrijkste fietsroutes vastgesteld, de zogenoemde Metropolitane fietsroutes. In Gooi en Vechtstreek lopen twee van deze routes, namelijk Hilversum – Amsterdam Centraal en Almere – Amsterdam Zuidoost.

Acties

  • In gesprek met gemeenteraden en inwoners over de zes prioritaire routes op basis van de schetsontwerpen.
  • Per wegbeheerder een uitvoeringsplanning tot 2027 bepalen.
  • Een bestuursovereenkomst afsluiten per route door de betrokken wegbeheerders voor de realisatie van de route.
  • Lobby om het regionale hoogwaardig fietsnetwerk inclusief knelpunten (zoals knooppunt Crailo) op te laten nemen in het Nationaal Toekomstbeeld fiets.

Publicaties

2022
2020
2019

Contact

Jelle Postma
j.postma@regiogv.nl