voor inwoners, met gemeenten

Gooicorridor draagt bij aan de uitwerking van gemaakte afspraken vanuit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek voor Oostkant Amsterdam. Er wordt ingezet op het ontlasten van de A1, OV-knooppunten en op de ketenreis.

Wat willen we bereiken?

De Gooicorridor is de treinverbinding die het Gooi met Utrecht, Amsterdam en Amersfoort verbindt. De opgave voor het samenwerkingsverband Gooicorridor is om stationsgebieden (OV-knooppunten) en de deur-tot-deurreis (van deur tot openbaar vervoer en verder) te verbeteren en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen.

De Regio Gooi en Vechtstreek is een van de trekkers van het traject Gooicorridor samen met de partijen Provincie Noord-Holland, NS en ProRail. Op 5 juni 2020 is tijdens een bestuurlijk overleg de ambitie vastgelegd om intensiever samen te werken bij opgaven op en rondom de treincorridor Gooicorridor. Dit gaat niet alleen om mobiliteitsopgaven, maar (juist) ook om ruimtelijke opgaven.

Samenwerking

De partijen die bestuurlijk samenwerken binnen de Gooicorridor met de Regio Gooi en Vechtstreek zijn de gemeenten Diemen, Weesp, Gooise Meren, Hilversum, Wijdemeren, Huizen, Baarn, Utrecht en Amersfoort, NS, ProRail, de regio Amersfoort, de regio Utrecht, provincie Utrecht en provincie Noord-Holland. Waar nodig in de uitwerking zullen andere partijen betrokken worden.

Acties en resultaten

De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van een regionale ontwikkelingsstrategie en actieprogramma om hiermee een kwaliteitsimpuls te geven aan de treincorridor en ontwikkeling van knooppunten aan de Gooicorridor. Naast de stationsomgevingen worden ook de HOV knooppunten Crailo, Muiden en Huizen busstation meegenomen.

Daarbij komt dat de NS per provincie een meerjarige, gezamenlijke en integrale opgave wil opstellen, de zogenaamde Regionale Ontwikkelagenda. Deze Regionale ontwikkelagenda zal worden vastgesteld op Rijksniveau aan de Landsdelige OV- en Spoortafel. De NS zal dit voor de opgaven in ons gebied afstemmen binnen het samenwerkingsverband Gooicorridor. Wij brengen voor deze Regionale Ontwikkelagenda de ambities en speerpunten uit de RSA in. December 2021 is deze bestuurlijk vastgesteld. Het actieprogramma is terug te vinden onder aan deze pagina bij publicaties.

OV-SAAL

Via gezamenlijke lobby en onderzoek wordt voor wat betreft de bereikbaarheid op de Gooicorridor ingezet op het maximaal meewegen van de belangen voor (de gebieden langs) de Gooicorridor binnen bovenregionale trajecten zoals OV SAAL, het landelijk OV Toekomstbeeld, programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid MRA en het MIRT onderzoek Bay Area.

Wat betreft OV SAAL heeft op 28 september 2020 besluitvorming plaatsgevonden door het Rijk. Directe gevolgen hiervan voor de Gooicorridor per dienstregelingsjaar 2029 is een snellere verbinding naar Amsterdam voor vele inwoners echter wel het wegvallen van de IC naar Amsterdam Centraal. Hiervoor is en wordt verdere lobby gevoerd vanuit de Regio Gooi en Vechtstreek met partners om de reistijd vanuit Hilversum naar Amsterdam Centraal te verbeteren. Voor meer informatie zie hier en de Raadsinformatiebrief hierover onder publicaties.

In 2021 is een studie uitgevoerd naar verdere optimalisatie van het treinverkeer op de Gooicorridor op het stuk tussen Weesp en Hilversum, en naar verbeteropties inclusief kostenramingen voor aanpak van gelijkvloerse kruisingen bij overwegen in Gooise Meren en Hilversum, uitgevoerd door Movares. Het eindrapport is terug te vinden onder publicaties. Het onderzoek toont aan welke geringe mogelijkheden er nog zijn voor verdere optimalisatie voor het treinverkeer op de Gooicorridor.

Foto Rowena Kuijper

Contact

Rowena Kuijper
Strategisch adviseur fysiek domein | Programmacoördinator Ruimte en Landschap
r.kuijper@regiogv.nl