voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet vraagt aan gemeenten om een toekomstvisie te maken die over alle onderdelen van de leefomgeving gaat: een omgevingsvisie.

De vraagstukken die spelen in de leefomgeving stoppen niet bij gemeentegrenzen. Ook inwoners van gemeenten in Gooi en Vechtstreek bewegen zich voor werk, voorzieningen en ontspanning door de hele regio. Wat er op regionaal niveau speelt is ook belangrijk voor de regiogemeenten, want in de lokale omgevingsvisies geven de gemeenten ook een visie over de toekomst van de regio.

Dit is aanleiding waarom de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren en Regio Gooi en Vechtstreek in 2018 een samenwerking op de omgevingsvisie zijn gestart. Het eindresultaat van deze samenwerking is het Koersdocument Gooi en Vechtstreek.

Resultaten 

Het Koersdocument Gooi en Vechtstreek laat zien wat er op de regio afkomt en in welke richting Gooi en Vechtstreek zich de komende 20 jaar kan ontwikkelen. Het koersdocument is geen blauwdruk hoe de regio er over 20 jaar uitziet. Het biedt wel houvast en inspiratie voor gemeenten hoe de regio kan omgaan met de vraagstukken die op het gebied afkomen. Het koersdocument wordt daarmee een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisies (te gebruiken maar niet bindend).

Acties

Het project samenwerking omgevingsvisie is afgerond. Het project kende drie fasen: verkenningsfase , analysefase en koersfase. In de verkenningsfase en analysefase zijn de regionale opgaven benoemd.

In de koersfase zijn regionale ambities voor de lange termijn over de regionale opgaven benoemd en principes voor oplossingen beschreven. Dit biedt de gemeenten inzicht in de regionale context bij het formuleren van de eigen omgevingsvisie. Het resultaat hiervan is het Koersdocument Gooi en Vechtstreek.

Het koersdocument is in een aantal stappen tot stand gekomen. Er zijn drie tussenstanden geweest, waar gebiedspartijen en gemeenteraden op konden reflecteren en reageren. Bij de derde tussenstand zijn alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten.

De ingediende reacties, wensen en bedenkingen zijn besproken in het portefeuillehoudersoverleg (zie nota van wijzigingen). In het portefeuillehoudersoverleg van 4 maart 2021  is het koersdocument vastgesteld.

Vraag en antwoord koersfase omgevingsvisie

Het koersdocument is een bouwsteen die raden ter harte kunnen nemen bij hun gemeentelijke omgevingsvisie.

Nee. De regionale omgevingsvisie is benoemd als onderdeel van de regionale samenwerkingsagenda. Het is echter nog niet eenduidig wat de regionale omgevingsvisie moet zijn, welke status dit heeft en wanneer deze wordt gemaakt. De Omgevingswet kent geen regionale omgevingsvisie.

Het koersdocument wordt een bouwsteen voor de omgevingsvisie van gemeenten, maar is niet bindend. De raad heeft alle vrijheid hoe hiermee om te gaan.
Het is goed om te realiseren dat de ambities gaan over het schaalniveau van de regio. Er zal daarom zeker niet voor gebieden exact worden beschreven hoeveel er precies gebouwd gaat worden, hoe hoog dit moet zijn, waar een weg moet komen, enz.. Het is wel de hoop dat gemeenten willen bijdragen aan de regionale ambities. Regionale ambities zijn ook lokale ambities.

In de provinciale omgevingsvisie geeft de provincie zijn visie op de beoogde ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Gemeenten stellen ook een omgevingsvisie vast, die gaat over het eigen grondgebied. Omgevingsvisies zijn alleen zelfbindend.

Het koersdocument is een product van de gemeente gezamenlijk en biedt voor die gemeenten een bouwsteen om te gebruiken bij het opstellen van de eigen omgevingsvisie. Het koersdocument is geen uitwerking van de provinciale omgevingsvisie. Er wordt natuurlijk wel rekening gehouden met de inhoud van deze visie, zoals iedere overheid rekening dient te houden met relevant beleid van andere overheden.

Het project samenwerking omgevingsvisie is geëindigd met het Koersdocument Gooi en Vechtstreek. Over eventuele vervolgen moeten aparte besluiten worden genomen.

De colleges hebben het proces aangestuurd. In het portefeuillehoudersoverleg stemmen de colleges af. De gemeenteraden zijn betrokken door regiopodia, informatiebrieven, bijeenkomsten en inbreng in de eigen vergaderingen. Op onderstaande afbeelding is het proces afgebeeld.

 

Er is geen directe relatie. De Verstedelijkingsstrategie is een product van het Rijk en de MRA, wat basis vormt voor investeringen van het Rijk. Het koersdocument is een bouwsteen voor de gemeentelijke omgevingsvisie, waar gemeenten hun eigen visie voor de toekomst in vastleggen.

De analyses die in het kader van het project samenwerking omgevingsvisie zijn gedaan, hebben inzicht gegeven in regionale opgaven. Soms is daarbij ook het Rijk nodig voor oplossingen. De Verstedelijkingsstrategie MRA zou een middel kunnen zijn om hiervoor te lobbyen.

 

Contact

Rowena Kuijper
Strategisch adviseur fysiek domein | Programmacoördinator Ruimte en Landschap

r.kuijper@regiogv.nl