voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

In Gooi en Vechtstreek is sprake van een toenemende ruimtelijke spreiding van wonen en werken en een forse en groeiende pendel als gevolg daarvan. Mensen reizen vaker en verder van huis naar werk. Hierdoor neemt de druk toe op de weg en het spoor. Ondanks capaciteitsuitbreidingen tussen 2010 en 2030 blijven er problemen bestaan in de doorstroming van delen van de A1, A27 en A28. Ook het treinverkeer wordt op meerdere trajecten zwaar belast en soms moet een reiziger zo vaak overstappen dat de keuze sneller valt op de auto. Het toegankelijk en bereikbaar maken van wonen, werk, landschap, bezienswaardigheden, recreatie, toerisme en cultureel erfgoed vereist bereikbaarheid van en binnen de regio. Oplossingen hiervoor zijn niet (alleen) lokaal op te lossen. Hiervoor is afstemming, samenwerking en inzet van bovenregionale partijen nodig zoals de Metropoolregio Amsterdam en het Rijk. Bij opgaven voor mobiliteit en bereikbaarheid waarbij voor het verbeteren of oplossen van knelpunten bovenregionale samenwerking noodzakelijk is, werken we samen met partijen als de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en het Rijk.

De MRA en het Rijk werken voor de mobiliteitsopgaven samen in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) MRA. Op deze pagina staat informatie over het programma SBaB. Uitwerkingen binnen dit programma leiden tot bespreekpunten in het jaarlijks overleg met het Rijk in het Bestuurlijk Overleg MIRT (medio november). MIRT is de afkorting voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Besluitvorming over de Rijksinvesteringen over wegen, spoor en waterwegen neemt het Rijk binnen dit overleg. Naast over onderdelen uit SBaB wordt in het BO MIRT ook besluiten genomen over het Rijk/MRA programma Verstedelijkingstrategie MRA. Het programma SBaB bestaat sinds 2018. De huidige MIRT verkenningen en studies die binnen de MRA vallen, worden nu ook opgepakt in de programmastructuur van SBaB. Voorheen waren dit losse MIRT verkenningen. Zoals het voor onze regio belangrijke MIRT onderzoek Oostkant Amsterdam. Bij publicaties kunt u deze resultaten terugvinden van het MIRT Oostkant Amsterdam. Een belangrijk onderdeel van het programma SBaB welke naast mobiliteit ook veel ruimtelijke componenten bevat is ‘Bereikbare Steden’. In lijn met de Verstedelijkingsstrategie waarin een polycentrische metropoolregio met sterkte centrumsteden wordt uitgewerkt zijn ontwikkeling van 7 stadsharten tot 2030 uitgewerkt. Waaronder die van Hilversum. De focus ligt tot 2030 op de knooppunten Hilversum en Hilversum sportpark. Daarbij op een campus ontwikkeling (Media, AI) bij het Mediapark. Het is door de gemeenteraad van Hilversum september 2021 vastgesteld. De opgaven uit Bereikbare Steden vormen een belangrijke input binnen SBaB en de fasering van de Verstedelijkingsstrategie tot 2030 voor de Gooi en Vechtstreek.

Mobiliteitsopgaven vanuit SBaB worden voorjaar 2022 geïntegreerd met de opgaven uit het Verstedelijkingsconcept MRA. Hierdoor worden integraal (mobiliteit in relatie tot andere domeinen) de opgaven opgenomen binnen de fasering (tot 2030 en tot 2050) en een investeringsstrategie met het Rijk. Deze producten worden besproken tijdens het BO Leefomgeving met het Rijk juni 2022.

Naast samenwerking met MRA werken we ook samen met de Provincie Utrecht en regio’s Utrecht en Amersfoort. Dit doen we in andere samenwerkingsverbanden waaronder de stuurgroep Gooicorridor. In de bespreking op het BO MIRT met het Rijk zit Utrecht ook aan tafel naast de MRA (omdat Noord-Holland, Flevoland en Utrecht tot een gezamenlijk landsdeel behoren). Ondanks afstemming tussen de MRA en MRU worden deze niet altijd gezamenlijk voorbereid. Mede daarom is extra afzonderlijke afstemming vanuit onze regio met Utrecht zeer gewenst voor het goed meenemen van onze belangen. Tevens vervult onze regio een ‘brugfunctie’ tussen beiden gebieden en proberen we deze rol goed op te pakken in zowel het belang van de Gooi en Vechtstreek, als de gehele MRA en het gehele landsdeel.

Resultaten

Op 4 april 2022 vindt een BO MIRT plaats. Dit overleg vervangt het vervallen overleg van november 2021 welke niet door is gegaan door het proces van de kabinetsformatie. Het overleg op 4 april is een kennismakingsgesprek tussen landsdeel Noordwest Nederland met de ministers De Jonghe en Harbers en staatssecretaris Heijnen. Rond juni 2022 vind het BO Leefomgeving plaats waarin afspraken gemaakt zullen worden over de fasering van de verstedelijkingsstrategie en mogelijk de investeringsstrategie en de omgevingsvisie voor geheel landsdeel Noordwest Nederland. November 2022 tijdens een volgend BO MIRT zullen de gesprekken met het Rijk worden voortgezet en verdere afspraken worden gemaakt.

Acties

Binnen de MRA wordt de inbreng van de verschillende deelregio’s verwerkt in het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid MRA en besproken in het MRA platform Mobiliteit. Onderwerpen ter besluitvorming door het Rijk worden uiteindelijk vastgesteld in het BO MIRT. De inbreng van de regio Gooi en Vechtstreek wordt vooraf afgestemd binnen het regionaal PFHO Ruimte en Mobiliteit en in het Provinciaal Verkeer en Vervoersberaad tussen de wethouders verkeer en de gedeputeerde Mobiliteit van de Provincie Noord-Holland. De Regio Gooi en Vechtstreek wordt bestuurlijk binnen SBaB en platform Mobiliteit van de MRA indirect vertegenwoordigd door de gedeputeerde mobiliteit van de provincie Noord-Holland. Binnen het BO MIRT wordt onze regio vertegenwoordigd door de afgevaardigden namens de MRA.

Planning

Jaarlijks vindt in november het Bestuurlijk Overleg MIRT plaats. In het voorjaar vindt een Bestuurlijk Overleg Leefomgeving plaats. Dat overleg is ter voorbereiding op en agendavormend  voor het besluitvormende overleg dat het BO MIRT is.

Voor meer informatie over het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid kunt u hier terecht.

Vanuit de Regio en betrokken gemeenten in onze regio zijn we met name betrokken bij de volgende programmaonderdelen binnen SBaB:

Programmalijnen en projecten

Publicaties

Contact

Rowena Kuijper

Strategisch adviseur fysiek domein | Programmacoördinator Ruimte en Landschap

r.kuijper@regiogv.nl

Contact

Germa Bakker

Programmacoördinator Mobiliteit

(06) 13 69 79 50
g.bakker@regiogv.nl