voor inwoners, met gemeenten

Ambitie 

Het landschap is bij uitstek een onderwerp wat de gemeentegrenzen overschrijdt en waar er gezamenlijke belangen zijn. De regio wordt gekenmerkt door enkele unieke landschappen van (inter)nationale waarde, zoals de waterlinies en de landgoederen en buitenplaatsen van ‘s-Graveland. De diversiteit aan landschapstypen als de Gooise stuwwal, de open polders, de voormalige Zuiderzeekust en de veenplassen binnen één regio in de Randstad is uniek. Het legt daarmee de basis voor een aantrekkelijk leefklimaat én (economisch) vestigingsklimaat en is van grote waarde als groenblauwe verbinder van Amsterdam, Almere, Amersfoort en Utrecht.  De kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap in Gooi en Vechtstreek vraagt constante aandacht. Samen met andere overheden en gebiedspartijen werkt de Regio aan de ontwikkeling van het landschap.

Resultaten 

  • Gebiedsagenda Landschap voor Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg vastgesteld
  • Regio Gooi en Vechtstreek benoemd als medetrekker van het programma Metropolitaan Landschap van de MRA (2021)
  • Oprichting van het Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg
  • Diverse projecten uit Naarden buiten de Vesting en Verder met de Vesting Muiden zijn in uitvoering
  • Diverse publicaties (zie onder)

Acties

De Regio werkt op diverse vlakken aan behoud en ontwikkeling van het landschap. Daarbij richten we ons zowel op de lange als de korte termijn. Dit doen we onder meer door:

  • Gezamenlijke kennis- en beleidsontwikkeling door het doen van onderzoeken en leveren van bouwstenen voor gemeentelijk beleid en bovenregionale lobby.
  • Verbeteren van de samenwerking tussen overheden en gebiedspartijen, onder meer in het gezamenlijk platform Gooi, Vecht en Diemerscheg.
  • Belangenbehartiging in bovenregionaal verband, onder meer door medetrekkerschap van het MRA programma Metropolitaan Landschap.
  • Programma- en procesmanagement, onder meer onderdelen van het programma Groene Uitweg zoals Naarden buiten de Vesting, Verder met de Vesting Muiden en Oostelijke Vechtplassen.

Een overzicht van de belangrijkste lopende trajecten en projecten met links naar projectwebsites vindt u hier . Dit overzicht wordt regelmatig vernieuwd.

Publicaties

Inspiratiedocument natuurontwikkeling Gooi en Vechtstreek
Impactanalyse energietransitie en cultuurhistorie Gooi en Vechtstreek
Landschapsbeeld Gooi en Vechtstreek
Verkenning IJmeer Gooimeer

Contact

Bart van Manen
Adviseur Ruimte (Natuur en Landschap) en Energietransitie

(06) 10 95 94 24
b.vanmanen@regiogv.nl