PFHO sociaal domein

voor inwoners, met gemeenten

PFHO sociaal domein

Locatie
Regiokantoor
Datum
20 september 2018
Aanvang
09:30
Eindtijd
12:30
Secretaris
Saloua Chaara

1. Opening en mededelingen

Beeldvorming en uitwisseling

De portefeuillehouders willen naast het portefeuillehoudersoverleg dieper doorpraten op actuele ontwikkelingen en thema’s. Deze informatie/beeldvormende sessies worden ingepland

 

Raadsinformatiebrieven

Bij het portefeuillehoudersoverleg van oktober wordt gesproken over het proces rondom raadsinformatiebrieven.

2. Vaststellen agenda en resumé

3. Regionale Samenwerkingsagenda

De totstandkoming van de Regionale Samenwerkingsagenda is besproken. Het voorstel ‘Regionale samenwerkingsagenda’ is goedgekeurd door de portefeuillehouders. De termijn voor een zienswijzeprocedure wordt verlengd naar 1 februari.

4. Presentatie Dynamisch vervoer

Tijdens het portefeuillehoudersoverleg is afgesproken om een aparte bijeenkomst te organiseren met de wethouders vervoer & mobiliteit om het project verder uit te diepen.

5. Samenkracht

De werking van Samenkracht! is aan de portefeuillehouders toegelicht. Het portefeuillehoudersoverleg stelt voor om de aanpak Samenkracht! aan te vullen met betrokkenheid van adviesraden in werkgroepen/dialoogsessies met ervaringsdeskundigen. De aanpak Samenkracht! wordt op dit punt aangevuld en voorgelegd aan het portefeuillehoudersoverleg.

6. Rondvraag

Geen punten.

7. Opening en mededelingen - leerlingenvervoer

8. Vaststellen agenda, resumé en conformstuk

Stand van zaken leerlingenvervoer

De stand van zaken van het leerlingenvervoer is besproken.

 

Stand van zaken Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

De stand van zaken van de bovenregionale inkoop van jeugdreclassering en jeugdbescherming is besproken

 

9. Onderzoeksresultaten TAJ

In het voorjaar 2018 heeft de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) een onderzoek uitgevoerd naar het jeugdhulpstelsel. Tijdens het portefeuillehoudersoverleg zijn de resultaten en opgaven voor specifiek Gooi en Vechtstreek aan de hand van een presentatie toegelicht.

10. Voortgang inkoop GI’s

11. Transformatieplan Jeugd

Het Transformatieplan Jeugd is goedgekeurd en moet uiterlijk 1 oktober worden ingediend bij het Rijk.

12. Bekostiging jeugdhulp

Dit thema is wegens tijdgebrek niet besproken.

13. Rondvraag

14. Uitvoeringsagenda jeugdhulp in gezinsvormen

De Portefeuillehouders keuren het Uitvoeringsplan Jeugdhulp in Gezinsvormen goed.

 

 

Rondvraag

Gooise Meren wijst op het ervaren tekort aan beveiligde bedden. Aan de Regio wordt gevraagd om hierover in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar en GGZ centraal. Dit onderwerp wordt opgepakt. Er volgt een terugkoppeling in de richting van de portefeuillehouders.

 

 

15. Opening en mededelingen - Gezondheid en ondersteuning

Schaalvergroting GGD

Er volgt een terugkoppeling over de ontwikkelingen rondom de discussie over de GGD schaalvergroting.

16. Vaststellen agenda en resumé

17. Alles is gezondheid

Presentatie

Dit thema is wegens agendatechnische invloeden niet besproken. De bespreking vindt op een later moment plaats.

 

18. Rondvraag

Geen punten.

19. Opening en mededelingen - Participatie, werk en inkomen

Verzoek Werkkamer

De Werkkamer stelt voor om binnenkort in gesprek te gaan met de wethouders werk en inkomen. De wethouders werk en inkomen kunnen zich hierin vinden en er wordt een overleg gepland.

20. Vaststellen agenda, resumé en conformstuk

21. Richting marktbewerkingsplan

De portefeuillehouders hebben het proces rondom het Marktbewerkingsplan besproken. Het portefeuillehoudersoverleg spreekt af dat de Regio het concept Marktbewerkingsplan naar de gemeenteraden stuurt, zodat die hun zienswijzen op het plan kunnen meegeven aan de portefeuillehouders. Na ontvangst van de verschillende zienswijzen, werken de portefeuillehouders het plan verder uit, waarna de definitieve versie wordt aangeboden aan colleges en gemeenteraden.

22. Rondvraag

Geen punten.

23. Stand van zaken banenafspraak