voor inwoners, met gemeenten

Voor een gezonde en duurzame leefomgeving gaan we de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Dat heeft invloed op hoe we nu wonen, hoe we ons verplaatsen, wat we eten, hoe we produceren en hoe we energie opwekken.

In Gooi en Vechtstreek zetten de gemeenten en haar partners samen de schouders onder de transitie naar een klimaatneutrale regio in 2050. De keuzes die gemaakt worden zijn niet altijd makkelijk, daar hebben we elkaar voor nodig.

Drie regionale thema’s

Met het Uitvoeringsprogramma Energietransitie Gooi en Vechtstreek 2020-2022 trekken gemeenten en regionale partners gezamenlijk op door:

  1. De vraag naar energie te reduceren door de gebouwde omgeving versneld te verduurzamen.
  2. In te zetten op klein- en grootschalige opwek en het gebruik van hernieuwbare energie.
  3. Onderwijs- en arbeidsmarktkansen te creëren gerelateerd aan de energietransitie.