voor inwoners, met gemeenten
Om klimaatverandering tegen te gaan schakelen we over van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar een nieuw energiesysteem met duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). Door stevig in te zetten op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie werken we aan een duurzame en gezonde leefomgeving in onze regio. Dat heeft invloed op hoe we nu wonen en werken, hoe we ons verplaatsen, wat we eten, hoe we produceren en hoe we energie gebruiken en opwekken.

In Gooi en Vechtstreek werken de gemeenten aan de transitie naar een klimaatneutrale regio in 2050. De energietransitie is een van de grootste en meest complexe uitdagingen in de komende decennia. In de regio zijn voor 2050 115.000 woningen en 30.000 bedrijven te verduurzamen. Daarnaast gaan we hernieuwbare energie klein- en grootschalig opwekken en stappen we over van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken.

Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met onder andere provincie Noord-Holland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, woningcorporaties, Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, huurdersbelangenverenigingen, de netbeheerder, bedrijfsleven en energiecoöperaties. Met elkaar hebben we meer kennis en de benodigde daadkracht.

Uitvoeringsprogramma Energietransitie Gooi en Vechtstreek

Met het Uitvoeringsprogramma Energietransitie Gooi en Vechtstreek 2020-2022 trekken gemeenten en regionale partners gezamenlijk op door:

  • de vraag naar energie te verminderen door de gebouwde omgeving versneld te verduurzamen;
  • in te zetten op kleinschalige energieopwek en het gebruik van hernieuwbare energie;
  • en grootschalig energie op te wekken in de regio, met name zonne-energie.

Contact

Esther Matthijsen
Programmacoördinator
e.matthijsen@regiogv.nl