voor inwoners, met gemeenten

In de regio wordt verkend waar en hoe duurzame elektriciteit opgewekt kan worden, om bij te dragen aan de landelijke doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook moeten alle gebouwen voor 2050 aardgasvrij worden en stappen we voor verwarmen en koken over op andere vormen van energie.

De zoektocht naar ruimte voor opwek van duurzame energie gebeurt in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland Zuid, waar Gooi en Vechtstreek onderdeel van uitmaakt. In Gooi en Vecht is het vinden van ruimte niet eenvoudig. Met veel bijzondere cultuurhistorie, beschermde natuur en een hoge stedelijke dichtheid is kennis en draagvlak cruciaal. Om tot afgewogen locaties te komen, worden datasystemen gekoppeld en inwoners en andere belanghebbenden nauw bij het proces betrokken.

Aardgasvrij

Tegelijkertijd werken we aan een toekomst zonder aardgas, wat een grote impact heeft op de regio en haar inwoners. Hoe deze overgang vorm krijgt, is door iedere gemeente beschreven in de zogeheten Transitievisie warmte. In deze visie-documenten wordt geschetst wat de warmteoplossingen zijn per buurt en in welke volgorde deze aardgasvrij worden.