voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

De regiogemeenten willen een bijdrage leveren aan (het versnellen van) de transitie naar een circulaire economie. Onderdelen hiervan zijn de ontwikkeling van een nieuwe Grondstoffenvisie voor de periode na 2020 en het opstellen van een bijbehorend uitvoeringsplan GAD 2.0.

Resultaten

Het lopende programma VANG huishoudelijk afval is geëvalueerd en wordt afgerond. Samen met de raden is een nieuwe grondstoffenvisie ontwikkeld. Visie en uitvoeringsplan worden in het kader van de overgedragen taak (GAD) vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regio. De portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid adviseren het algemeen bestuur hierover en hebben dit proces in nauwe afstemming met de raden ingevuld om te komen tot een gezamenlijk en gedragen advies. Op 7 oktober 2021 heeft het algemeen bestuur van de Regio de grondstoffenvisie vastgesteld.

Acties

De grondstoffenvisie dient als basis voor het uitvoeringsplan GAD. Daarnaast start de GAD met een investeringsplan voor de modernisering van het overslag –en scheidingsstation Crailoo.

In december 2021 zal het algemeen bestuur van de Regio een besluit nemen over de toekomstige invulling van de afvalstroom PMD.  Ter onderbouwing van de keuze zijn twee onderzoeken uitgevoerd, door bureau KplusV medio 2020 en een second opinion door bureau Royal HaskoningDHV medio 2021.

Publicaties

maassen_m

Marc Maassen

Programmacoördinator milieu en duurzaamheid
06-52550615
m.maassen@regiogv.nl