voor inwoners, met gemeenten

Speerpunt

Duurzaam Gooi en Vechtstreekstreek

Ambitie

De regiogemeenten willen (nog deze collegeperiode) een bijdrage leveren aan (het versnellen van) de transitie naar een circulaire economie. Onderdelen hiervan zijn de ontwikkeling van een nieuwe Grondstoffenvisie voor de periode na 2020 en het opstellen van een bijbehorend uitvoeringsplan GAD 2.0.

Resultaten

Het jaar 2020 is een schakeljaar voor de GAD. Het lopende programma VANG huishoudelijk afval is geëvalueerd en wordt afgerond. Samen met de daden wordt nieuw beleid voor de toekomst ontwikkeld. Een Grondstoffenvisie is daar onderdeel van.

In april 2020 heeft het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid de Startmemo Grondstoffenvisie vastgesteld. In het najaar van 2020 zijn de raden geconsulteerd over vier vraagstukken:

  1. De keuze voor een ontwikkelperspectief; sturing primair op percentage restafval of sturing op duurzaamheidsprestaties, afgezet tegen kosten en gewenste dienstverlening.
  2. De keuze voor wel of niet invoering Diftar.
  3. De keuze voor bronscheiding of nascheiding PMD.
  4. De mogelijkheden om in te zetten op koppelkansen en slimme verbindingen waarmee extra maatschappelijke meerwaarde behaald kan worden.

Acties

Visie en uitvoeringsplan worden in het kader van de overgedragen taak (GAD) uiteindelijk vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regio. De portefeuillehouders Milieu en Duurzaamheid adviseren het algemeen bestuur hierover. Vanuit het portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid loopt het proces in nauwe afstemming met de raden om te komen tot een gezamenlijk en gedragen advies. De concept grondstoffenvisie wordt voor de zomer ter consultatie voorgelegd aan de gemeenteraden. Gelijktijdig worden de gemeenteraden geconsulteerd over de toekomstige invulling van de afvalstroom PMD.  In oktober 2020 wordt de visie en de analyse PMD vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

De grondstoffenvisie dient als basis voor het uitvoeringsplan GAD. Daarnaast start de GAD met een investeringsplan voor de modernisering van het overslag –en scheidingsstation Crailoo.

Publicaties

Marc Maassen

Programmacoördinator
06-52550615
m.maassen@regiogv.nl