voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunt

Omgevingsvisie.

Ambitie

Het Rijk wil voor belangrijke regio’s verstedelijkingsstrategieën hebben om op nationaal niveau keuzes te maken bij de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie. Deze uitwerking komt in omgevingsagenda’s voor verschillende landsdelen terecht (waar onze regio in landsdeel Noordwest Nederland zit, samen met Noord-Holland, Utrecht en Flevoland). Hieraan zitten ook de investeringen die het Rijk wil doen gekoppeld.

Afgesproken is dat het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie ontwikkelen. De Verstedelijkingsstrategie MRA moet integrale uitwerking geven aan de grote en complexe ruimtelijke opgaven op het gebied van leefbaarheid, wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. De strategie richt zich zowel op de middellange (tot 2030) als de lange termijn (2030-2050). Uitgangspunt is dat hierin de nationale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen die passen bij een duurzame inclusieve en aantrekkelijke economisch sterke metropoolregio. Via de MRA verstedelijkingsstrategie leveren wij als Regio Gooi en Vechtstreek agendapunten aan die kans maken op rijksbijdragen in de komende decennia voor opgaven in ons gebied.

Resultaten 

De opgaven om vanuit Regio Gooi en Vechtstreek in te brengen bij de MRA als input voor de Verstedelijkingsstrategie MRA. Dit zijn de opgaven waarvoor betrokkenheid van het Rijk nodig is.

Acties

Binnen de MRA wordt de inbreng van de verschillende deelregio’s verwerkt in de verstedelijkingsstrategie en uiteindelijk vastgesteld in het BO MIRT.

Planning

De huidige planning is een aangepaste planning ten opzichte van eerder dit jaar, mede aangepast vanwege de ontwikkelingen rondom corona. Vanuit onze deelregio zitten wij direct aan tafel in het platform Ruimte via bestuurlijk trekker Alexander Luijten namens de deelregio Gooi en Vechtstreek. Deze overleggen worden voorbereid tijdens het portefeuillehoudersoverleg Ruimte en Mobiliteit binnen de Regio Gooi en Vechtstreek. Raadsleden kunnen input meegeven via het eigen college. Vanuit de MRA en Regio worden raadsleden via informatiebrieven geïnformeerd, en zoal tijdens informatiebijeenkomsten binnen de eigen gemeente.

Contact

Rowena Kuijper
r.kuijper@regiogv.nl