voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunt

Omgevingsvisie.

Ambitie

Het Rijk wil voor belangrijke regio’s verstedelijkingsstrategieën hebben om op nationaal niveau keuzes te maken bij de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie. Deze uitwerking komt in omgevingsagenda’s voor verschillende landsdelen terecht (waar onze regio in landsdeel Noordwest Nederland zit, samen met Noord-Holland, Utrecht en Flevoland). Hieraan zitten ook de investeringen die het Rijk wil doen gekoppeld.

Afgesproken is dat het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie ontwikkelen. De Verstedelijkingsstrategie MRA moet integrale uitwerking geven aan de grote en complexe ruimtelijke opgaven op het gebied van leefbaarheid, wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. De strategie richt zich zowel op de middellange (tot 2030) als de lange termijn (2030-2050). Uitgangspunt is dat hierin de nationale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen die passen bij een duurzame inclusieve en aantrekkelijke economisch sterke metropoolregio. Via de MRA verstedelijkingsstrategie leveren wij als Regio Gooi en Vechtstreek agendapunten aan die kans maken op rijksbijdragen in de komende decennia voor opgaven in ons gebied.

Resultaten 

De opgaven om vanuit Regio Gooi en Vechtstreek in te brengen bij de MRA als input voor de Verstedelijkingsstrategie MRA. Dit zijn de opgaven waarvoor betrokkenheid van het Rijk nodig is.

Acties

Binnen de MRA wordt de inbreng van de verschillende deelregio’s verwerkt in de verstedelijkingsstrategie en uiteindelijk vastgesteld in het BO MIRT.

Planning

Hier volgt de planning van het traject voor de Verstedelijkingsstrategie de komende periode. Gewerkt wordt aan drie deelproducten.
1) Verstedelijkingsconcept (het streefbeeld voor 2030 en 2050)
2) Fasering
3) Investeringsstrategie

De komende periode worden eerst het verstedelijkingsconcept en eerste stappen richting een fasering uitgewerkt en voorgelegd aan de raden en staten van de MRA partijen. 

  • 19 april 2021: deelregionale sessie (webinar) klik hier voor meer informatie en inschrijven.
  • 21 april 2021: BO Leefomgeving MRA – Rijk: bespreken versie 1 verstedelijkingsconcept
  • 17mei-12 juli 2021: schriftelijke ronde wensen en bedenkingen raden en Staten  Verstedelijkingsconcept en voorstel voor fasering en borging van het vervolgproces na 2021, inclusief de monitoring.
  • September 2021: De ontvangen wensen en bedenkingen van de raden en Staten worden in de zomer verwerkt. Deze aangescherpte  versie wordt in september2021 samen met de uitgewerkte investeringsstrategieën de beoogde bestuurlijke afspraken bij BO MIRT voorgelegd aan de Stuurgroep Rijk-Regio na bespreking in ons regionaal PFHO en het Platform Ruimte van de MRA.
  • Vervolgens ligt dit ter bespreking in het BO MIRT november 2021. Dit gaat om de verstedelijkingsstrategie als onderdeel van de Omgevingsagenda Noordwest Nederland en een concrete set afspraken.
  • De Verstedelijkingsstrategie wordt via de colleges aangeboden voor besluitvorming in raden en Staten in week 2 t/m 10van 2022.
  • BO Leefomgeving voorjaar 2022: Naast de MRA heeft het Rijk met 6 andere regio’s in Nederland een verstedelijkingsstrategie uitgewerkt. Zo ook met Utrecht. In het BO Leefomgeving worden met het Rijk afspraken gemaakt over de omgevingsagenda landsdeel Noord-West Nederland. Hier komt het verstedelijkingsconcept van de MRA op een hoger schaalniveau samen met de verstedelijkingsstrategie van Utrecht met aanvullend afspraken irt de NOVI over de andere gebieden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Waaronder regio Amersfoort, Noord-Holland Noord en overige deel van Flevoland. Raadsleden worden over het BO leefomgeving geïnformeerd.

Contact

Rowena Kuijper
r.kuijper@regiogv.nl