voor inwoners, met gemeenten

RSA Speerpunt

Omgevingsvisie

Ambitie

Het Rijk wil voor belangrijke regio’s verstedelijkingsstrategieën hebben om op nationaal niveau keuzes te maken bij de uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie. Deze uitwerking komt in omgevingsagenda’s voor verschillende landsdelen terecht (waar onze regio in landsdeel Noordwest Nederland zit, samen met Noord-Holland, Utrecht en Flevoland). Hieraan zitten ook de investeringen die het Rijk wil doen gekoppeld.

Afgesproken is dat het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie ontwikkelen. De Verstedelijkingsstrategie MRA moet integrale uitwerking geven aan de grote en complexe ruimtelijke opgaven op het gebied van leefbaarheid, wonen, werken, bereikbaarheid, landschap, klimaatadaptatie, circulaire economie en energietransitie. De strategie richt zich zowel op de middellange (tot 2030) als de lange termijn (2030-2050). Uitgangspunt is dat hierin de nationale, regionale en lokale doelen en lopende trajecten samenkomen die passen bij een duurzame inclusieve en aantrekkelijke economisch sterke metropoolregio. Via de MRA verstedelijkingsstrategie leveren wij als Regio Gooi en Vechtstreek agendapunten aan die kans maken op rijksbijdragen in de komende decennia voor opgaven in ons gebied.

Resultaten 

De opgaven om vanuit Regio Gooi en Vechtstreek in te brengen bij de MRA als input voor de Verstedelijkingsstrategie MRA. Dit zijn de opgaven waarvoor betrokkenheid van de MRA (partijen) en/of het Rijk nodig is.

Acties

Binnen de MRA wordt de inbreng van de verschillende deelregio’s verwerkt in de verstedelijkingsstrategie en uiteindelijk vastgesteld in het BO MIRT.

Planning

Hier volgt de planning van het traject voor de Verstedelijkingsstrategie de komende periode. Gewerkt wordt aan drie deelproducten.
1) Verstedelijkingsconcept (het streefbeeld voor 2030 en 2050)
2) Fasering
3) Investeringsstrategie

  • 17mei-12 juli 2021:
    Schriftelijke ronde wensen en bedenkingen raden en Staten  Verstedelijkingsconcept en voorstel voor fasering: De voor het zomerreces door raden en Staten ingediende wensen en opvattingen op voorgaande versie van het Verstedelijkingsconcept (versie 2) vormden belangrijke inbreng bij de totstandkoming van versie 3 (eindversie) van het Verstedelijkingsconcept, dat per 8 november 2021 voorligt. De nota van beantwoording op de wensen en opvattingen op de voorgaande versie treft u aan onder de alinea met publicaties.
  •  De Verstedelijkingsstrategie wordt via de colleges aangeboden voor besluitvorming in raden en Staten 8 november 2021 – 11 februari 2022.
  • Op 24 november spreekt de MRA met het Rijk tijdens het BO verstedelijking.
  • Bij instemming vanuit de raden en staten zal voorjaar 2022 een nieuwe fase in worden gegaan met concretere uitwerking met het Rijk. Dit gaat om uitwerking van de opgaven, oplossingen en het opnemen van de fasering in de investeringsstrategie (bekostiging en financiering). In een uitvoeringsprogramma zal de MRA met het Rijk hierover afspraken maken.
  • Vooruitlopend daarop wil de MRA over de opgaven uit de Verstedelijkingsstrategie met het nieuwe kabinet afspraken maken in een Verstedelijkingsakkoord. Mede op basis daarvan kunnen alle overheidspartners op de diverse schaalniveaus de komende jaren ook zelf handen en voeten geven aan de verstedelijking, ieder vanuit de eigen bevoegdheden en instrumenten. Het Rijk beoogt de Verstedelijkingsstrategie op te nemen in de Omgevingsagenda Noordwest Nederland en daarmee in het rijksbeleid. Binnen de MRA zal het Verstedelijkingsconcept doorwerken in de relevante lopende uitvoeringslijnen. Bestuurlijke gesprekken daarover vinden plaats in de diverse MRA-platforms.
  • BO Leefomgeving voorjaar 2022:
    Naast de MRA heeft het Rijk met 6 andere regio’s in Nederland een verstedelijkingsstrategie uitgewerkt. Zo ook met Utrecht. In het BO Leefomgeving worden met het Rijk afspraken gemaakt over de omgevingsagenda landsdeel Noord-West Nederland. Hier komt het verstedelijkingsconcept van de MRA op een hoger schaalniveau samen met de verstedelijkingsstrategie van Utrecht en het ontwikkelbeeld regio Amersfoort met aanvullend afspraken irt de NOVI over de andere gebieden in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Waaronder regio Amersfoort, Noord-Holland Noord en overige deel van Flevoland. Raadsleden worden over het BO leefomgeving geïnformeerd.

Publicaties

Contact

Rowena Kuijper
Strategisch adviseur fysiek domein | Programmacoördinator Ruimte en Landschap
r.kuijper@regiogv.nl