voor inwoners, met gemeenten

Ambitie

De Regio staat niet alleen in de ambitie om de landschappelijke kwaliteit van het gebied te versterken. Overheden en gebiedspartijen werken hier samen aan. Sinds 2007 is er daarom een bestuurlijk overleg die de provincie adviseert op dit thema, zoals het programma Groene Uitweg. Vanaf 2021 heet dit het Bestuurlijk Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg.

Het platform is nu ook onder voorzitterschap en het secretariaat van de Regio. Met de overgang naar de Regio is ook het doel van het platform verbreed naar strategische onderwerpen. Het doel van het platform is de ontwikkelingen in het (binnendijkse) landelijk gebied aan de oostkant van Amsterdam te volgen en te ondersteunen. Dit platform kan agenderen, aanjagen, ondersteunen en inbreng leveren ten behoeve van planvorming en toekomstig beleid. Partijen uit het platform kunnen dit inzetten om bestuurlijk af te stemmen met medeoverheden en gebiedspartijen.

In het platform zijn vertegenwoordigd: regiogemeenten (door wethouders Bart Heller (voorzitter), Jorrit Eijbersen en Gerard Knoop), Regio Gooi en Vechtstreek (door wethouder Jan-Jaap de Kloet), Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, gemeente Amsterdam (door stadsdeel Zuidoost), gemeente Diemen, Rijkswaterstaat, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, LTO Noord en HISWA-RECRON.

Het Bestuurlijk Platform blijft eindverantwoordelijk voor het programma Groene Uitweg. Ten aanzien van financiële programmering heeft het platform de taak om aan de provincie Noord-Holland een zwaarwegend advies te geven. Namens de provincie Noord-Holland draagt het Bestuurlijk Platform zorg voor een tijdige realisatie van projecten in dit programma. Hierbij is de uitvoering belegd bij verschillende deelnemers aan het platform.

Acties

Vanuit het bestuurlijk platform is een gebiedsagenda opgesteld. Doel van de agenda is het vormen van een leidraad voor de thema’s en acties waar het platform zich voor zal inspannen. Deze gebiedsagenda is geen beleid of kaderstellend document voor de deelnemers, maar laat zien waar de diverse partijen aan werken en waar specifieke gezamenlijke acties zijn.

Resultaten

Actualisatie programma Groene Uitweg (15 november 2021)

Het Groene Uitwegprogramma loopt vanaf 2007 en bevatte oorspronkelijk ca. 93 miljoen als tegenhanger van de investeringen in infrastructuur en woningbouw. Er zijn diverse grote projecten gerealiseerd zoals diverse fietsbruggen (Muiden, Nigtevecht, Gaasp), bezoekerscentra (Stadzigt, ’s Graveland), restauratie van vestingwerken (Muiden, Weesp, fort Uitermeer), natuurverbindingen (Voormeerpassage), agrarische structuurversterking en recreatieve routes (wandelnetwerk, Natuurboulevard).

Op 15 november 2021 is door Provinciale Staten het geactualiseerde programma vastgesteld op basis van de speerpunten van de gebiedsagenda. Het geactualiseerde programma bevat diverse fraaie projecten zoals extra faunapassages, investeringen in de Hollandse Waterlinies, recreatieve voorzieningen en ondersteuning voor de agrarische sector.

Naarden buiten de Vesting en Verder met de Vesting Muiden

Onderdeel van het programma Groene Uitweg zijn de deelprogramma’s Naarden buiten de Vesting en Verder met de Vesting Muiden. De Regio heeft hierin een bijzondere rol als trekker bij de totstandkoming van deze deelprogramma’s. Nog steeds is de Regio als partner betrokken.

Publicaties

Flyer De Groene Uitweg
Gebiedsagenda Landschap Gooi, Vecht en Diemerscheg
Jaarverslag platform Gooi Vecht Diemerscheg 2021
Brochure Verder met de Vesting Muiden (2018)
Gebiedsprogramma

Links

Meer informatie over het programma Groene Uitweg staat hier.

Contact

Bart van Manen
Adviseur Ruimte (Natuur en Landschap) en Energietransitie

(06) 10 95 94 24
b.vanmanen@regiogv.nl